hero

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 30 november 2022

Waarom hebben we een privacybeleid? 

Wij van Plejd AB ("wij" of "Plejd") vinden uw privacy belangrijk. Daarom is ons streven steeds om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Dit document is vrij zwaar vanwege wettelijke vereisten, maar kortweg komt het erop neer dat we uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden moeten gebruiken: 

 • U in staat stellen een account aan te maken in de App om het Product te installeren en te gebruiken
 • Verbetering van de App en ons Product
 • U ondersteuning en service bieden
 • U informeren over wijzigingen in ons beleid en uw Plejd-systeem

Hieronder kunt u meer lezen over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken.

Om een veilige en rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen, zijn onze producten ontwikkeld in overeenstemming met het principe van privacy by design. Het betekent dat we bij het ontwerpen van het Product altijd rekening houden met uw privacy. In deze beleidslijn willen we u informeren over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Dit beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verzamelen wanneer u zich als eindgebruiker ("Eindgebruiker") of installateur ("Installateur") van een Plejd-product (het "Product") aanmeldt en onze mobiele applicatie (de "App") gebruikt voor het gebruik en het beheer van het Product. Als u het Product voor anderen installeert en een rechtspersoon vertegenwoordigt, moet u zich aanmelden als installateur.

Als Eindgebruiker gebruikt u de App als eigenaar van het systeem dat het Product beheert ("Eigenaar") of uitsluitend als gebruiker van het systeem. Sommige gebruikers gebruiken het systeem alleen met de toestemming van de Eigenaar ("Beperkte gebruiker"). Tenzij er aanvullende machtigingen zijn verleend, heeft de Beperkte gebruiker slechts beperkte toegang tot het systeem. Een Eigenaar van het systeem is iemand die het systeem beheert en de toegang beheert voor alle Beperkte gebruikers (zowel Eindgebruikers als Installateurs) binnen het systeem. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Plejd AB, een vennootschap naar Zweeds recht met registratienummer 556790-9477, adres Krokslätts Fabriker 27A, 431 37 Mölndal, Zweden met telefoonnummer +46 (0) 10 207 89 01 en e-mailadres info@plejd.com is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens (de verwerkingsverantwoordelijke).

Van wie krijgen wij uw persoonsgegevens?

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens van u als Eindgebruiker of als Installateur en in sommige gevallen van de Installateur die uw Product installeert.

Hoe worden persoonsgegevens verwerkt en waarom?

Alle Plejd-producten worden geïnstalleerd in een systeem ("Systeem"), dat een appartement, een kantoor, uw huis, enz. kan zijn. U krijgt toegang tot het Systeem door het zelf aan te maken of doordat u toegang krijgt van iemand anders, bijvoorbeeld van de huidige of vorige Eigenaar van het systeem of van een elektricien (d.w.z. een Installateur) die het Systeem voor u heeft geïnstalleerd.

Wanneer u toegang hebt tot het Systeem, kunt u verschillende delen van de configuratie wijzigen, afhankelijk van de rol die u hebt. Wanneer u wijzigingen aanbrengt in de configuratie, kunt u persoonlijke gegevens invoeren, bijvoorbeeld bij het benoemen van een nieuwe kamer of een nieuw scenario, enzovoort.

De namen van het Systeem, inclusief verschillende kamers, scènes en het Systeem, blijven hetzelfde, zelfs als u het Systeem verlaat. Zolang u nog een rol in het Systeem hebt met voldoende machtigingen, kunt u deze namen wijzigen. De namen binnen het Systeem worden ook gedeeld met iedereen die toegang heeft tot hetzelfde Systeem (d.w.z. andere Eigenaren en Beperkte gebruikers) zolang het Systeem bestaat. Andere gebruikers van het Systeem kunnen worden uitgenodigd door vrienden en familieleden of de elektricien (d.w.z. de Installateur) die het systeem heeft geïnstalleerd.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens en waarom?

Uw persoonsgegevens worden in eerste instantie verzameld en verwerkt door Plejd om uw Systeem te hanteren. Uw persoonsgegevens worden echter gedeeld met derden zoals hieronder vermeld:

 • Wanneer iemand een inwisselcode invoert, krijgt hij toegang tot het Systeem en delen we de Systeeminformatie met die persoon.
 • Wanneer een Installateur het Systeem overdraagt aan de Eindgebruiker, delen we Systeeminformatie met de Eindgebruiker, inclusief informatie over wie zijn Product heeft geïnstalleerd.
 • Om samen te kunnen werken, kan een Installateur andere Installateurs toevoegen. Wanneer een Installateur een andere Installateur aan het systeem toevoegt, delen we de Systeeminformatie ook met de extra installateur.
 • Als u als Eigenaar ervoor kiest om andere gebruikers toegang te geven, zien zij de Systeeminformatie in de App. Als Eigenaar wordt u op de hoogte gebracht wanneer de toegang tot het Systeem wordt gewijzigd.
 • Wanneer we leveranciers inhuren, zoals IT-leveranciers die clouddiensten leveren, krijgen zij toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is om aan hun verplichtingen met betrekking tot Plejd te kunnen voldoen. De leveranciers verwerken uw persoonsgegevens alleen namens Plejd als gegevensverwerkers. 

Dragen wij uw persoonsgegevens over buiten de Europese Unie?

Wij verwerken, net als onze gegevensverwerkers, uw persoonsgegevens voornamelijk binnen de EU/EER. Om te allen tijde de maximale bescherming van uw persoonsgegevens te realiseren, hebben wij ervoor gekozen om al uw persoonsgegevens binnen de EU/EER op te slaan.

Wanneer we uw persoonsgegevens buiten de EU/EER verwerken, doen we dit omdat onze IT-leveranciers MongoDB Inc. en Amazon Web Services, Inc., die ons helpen uw persoonsgegevens op te slaan, van buiten de EU/EER toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Dit gebeurt alleen in specifieke gevallen, zoals voor ondersteuningsdoeleinden. Voor de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER hebben wij met onze IT-leveranciers standaardcontractbepalingen afgesloten. 

Wat zijn uw rechten wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken?

Onder de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u, afhankelijk van de omstandigheden, een aantal verschillende rechten wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken. Zie hieronder. 

Recht van bezwaar tegen onze verwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de verwerking is gebaseerd op de wettelijke basis van "legitiem belang". De situaties waarin we onze verwerking baseren op ons legitieme belang worden weergegeven in de onderstaande tabellen. In sommige gevallen kunnen we uw persoonsgegevens blijven verwerken, ook al hebt u bezwaar gemaakt tegen onze verwerking. Dit kan het geval zijn als we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen of als het doel is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of daartegen verweer aan te tekenen.

Recht om toestemming in te trekken

Wanneer u ons uw toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens in de App te verwerken of om u nieuwsbrieven te sturen, hebt u het recht om elke gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk, in te trekken. Uw intrekking wordt van kracht vanaf het moment dat u daarom verzoekt.

Recht op informatie en toegang

U hebt het recht om bevestiging te krijgen of wij al dan niet persoonsgegevens van u verwerken. Ook hebt u recht op informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken, zoals de doeleinden van de verwerking, categorieën en ontvangstbewijzen van uw persoonsgegevens, alsook over hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren. U kunt toegang krijgen tot deze informatie en een kopie verkrijgen van de door ons verwerkte persoonsgegevens door op de hierboven aangegeven wijze contact met ons op te nemen. 

Recht op rectificatie

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over u die wij mogelijk verwerken te corrigeren of bij te werken en om ons te vragen onvolledige persoonsgegevens aan te vullen. Mogelijk moeten we de juistheid verifiëren van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt.

Recht op gegevenswissing ("het recht om vergeten te worden") en beperking van de verwerking

U hebt het recht om uw account en persoonsgegevens rechtstreeks via de app te verwijderen door uw account te verwijderen. Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of anderszins verwerkt zijn, of wanneer u uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd intrekt en er geen andere rechtsgrond is om uw persoonsgegevens te blijven verwerken.

U hebt ook het recht om ons te verzoeken onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist, of wanneer de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wilt dat wij deze verwijderen en ons in plaats daarvan verzoekt ons gebruik ervan te beperken.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt dit met name doen in de EU/EER-lidstaat waar u woont, werkt of waar er sprake is van een vermeende inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De toezichthoudende autoriteit in Zweden is Integritetsskyddsmyndigheten. U hebt ook het recht om een voorziening te vragen bij een nationale rechtbank. 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om ons te vragen om de persoonsgegevens die we over u hebben over te dragen aan een ander bedrijf, uzelf of iemand anders, waar technisch mogelijk ("gegevensoverdraagbaarheid"), op voorwaarde dat onze verwerking is gebaseerd op toestemming of op een overeenkomst en onze verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen.

Gedetailleerde informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren

Hier kunt u meer lezen over waarom wij uw persoonsgegevens verwerken, welke categorieën persoonsgegevens wij verwerken en wat onze rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is. U kunt ook lezen hoelang wij uw persoonsgegevens voor elk doel verwerken.

Beheer van het Eindgebruikers- of Installateursaccount

Doel van de verwerking Persoonsgegevens die wij verwerken
 • Eindgebruikersaccount maken en beheren
 • E-mail verzenden met informatie van Eindgebruikers en/of Installateurs met toegang tot het Systeem van de Eigenaar
 • Naam
 • E-mailadres
 • Versleuteld wachtwoord 
 • Door u gekozen taal en land

Rechtsgrond - Uitvoering van de overeenkomst

De verwerking is noodzakelijk om ons in staat te stellen de overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de App na te komen. Als er geen gegevens aan ons worden verstrekt, kunnen we uw gebruikersaccount niet aanmaken en kunt u de App niet gebruiken.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden verwerkt totdat uw account wordt verwijderd. De verwerking van uw persoonsgegevens om de Eigenaar informatie te verstrekken over uw toegang tot het Systeem wordt voortgezet totdat de toegang tot het Systeem is verwijderd. 

Gebruik en verbetering van het Product en de App

Doel van de verwerking Persoonsgegevens die wij verwerken
 • Uw App en Systeem afstemmen op uw instellingen en voorkeuren
 • Uw zonneschema berekenen als u ervoor kiest om de astronomische klok te activeren
 • Monitoring en probleemoplossing
 • Onze app verbeteren
 • Informatie over het Product
 • Instellingen die in uw App aan ons zijn verstrekt
 • Model van mobiel apparaat en besturingssysteem 
 • Als u de astronomische klok activeert, verwerken we ook de GPS-coördinaten van de locatie van het Product
 • Gegevens die u uploadt naar de App, bijvoorbeeld foto's van de kamers
 • Toegangstijden, weergaven van app-bezoeken, uw IP-adres 

Als u persoonsgegevens van andere personen toevoegt aan de App (bijvoorbeeld bij het maken van een scène), verwerken wij ook hun persoonsgegevens

Rechtsgrond - Uitvoering van de overeenkomst (gebruik van het Product en de App)

De verwerking is noodzakelijk om ons in staat te stellen de overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van het Product en de App na te komen. Als de gegevens niet aan ons worden verstrekt, kunnen we uw instellingen niet beheren.

Uw GPS-coördinaten zijn nodig als u de astronomische klok wilt gebruiken. Als u niet wilt dat wij uw GPS-coördinaten verwerken, kunt u de astronomische klok niet gebruiken. 

Rechtsgrond - Legitiem belang (verbetering van het Product en de App)

De verwerking wordt gerechtvaardigd door ons legitieme belang om ons Product en onze App te verbeteren om u en onze klanten een beter Product en App te kunnen bieden.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden verwerkt totdat uw account wordt verwijderd.

De verwerking die wordt uitgevoerd met het oog op het berekenen van het zonneschema betreft louter het verzamelen van de GPS-coördinaten om het zonneschema te kunnen berekenen. Wanneer de laatste gebruiker van een systeem is verwijderd, worden de GPS-coördinaten gewist. We bewaren onze logs maximaal 90 dagen.

We verwerken en bewaren alleen geanonimiseerde gegevens met het oog op verbetering van het Product en de App.

Toegang op afstand en integraties van derden

Doel van de verwerking Persoonsgegevens die wij verwerken
 • Bediening op afstand van uw producten mogelijk maken
 • Vakantiemodus mogelijk maken
 • Het mogelijk maken dat uw Producten worden beheerd en gebruikt met systemen van derden.
 • Informatie over het Product
 • Instellingen die in uw App aan ons zijn verstrekt
 • Status en gegevens over het beheer van het Product.

Rechtsgrond - Uitvoering van de overeenkomst

Deze verwerking vindt alleen plaats als u een Gateway (GWY-01) hebt geïnstalleerd. Gegevens worden alleen gedeeld met de integraties van derden die u hebt ingeschakeld. De verwerking is noodzakelijk om de gevraagde functies mogelijk te maken.

Bewaartermijn

Status en gegevens over het beheer van het Product worden binnen 90 dagen verwijderd. 

Ondersteuning en diensten

Doel van de verwerking Persoonsgegevens die wij verwerken
 • Ondersteuning en service bieden
 • Ondersteuning en service verbeteren
 • Naam
 • E-mailadres
 • Systeeminformatie
 • Andere persoonsgegevens die u ons verstrekt, bijvoorbeeld persoonsgegevens die per e-mail worden aangeleverd
 • Fouten en crash-rapporten
 • Model van het apparaat en besturingssysteem 

Rechtsgrond - Uitvoering van de overeenkomst (Eindgebruiker)

De verwerking is noodzakelijk om ons in staat te stellen de overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van het Product en de App als Eindgebruiker na te komen. Als de gegevens niet aan ons worden verstrekt, kunnen we u geen ondersteuning en service bieden.

Rechtsgrond - Legitiem belang (Installateur)

De verwerking wordt gerechtvaardigd door ons legitieme belang om u als Installateur ondersteuning en service te bieden.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden verwerkt tot één jaar nadat het ondersteuningsprobleem is opgelost. 

Het afhandelen van uw rechten als betrokkene, klachten of andere vorderingen

Doel van de verwerking Persoonsgegevens die wij verwerken
 • Eventuele klachten of andere vorderingen afhandelen
 • Verzoeken met betrekking tot uw rechten als betrokkene afhandelen
 • Naam
 • Postadres 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer
 • Informatie uit onze communicatie met u met betrekking tot uw klacht of vordering (bijv. details over de lopende bestelling) 

Rechtsgrond - Wettelijke verplichting en legitiem belang

De verwerking is noodzakelijk om ons in staat te stellen in overeenstemming met de wet te handelen en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We hebben ook een legitiem belang in die zin dat we ons moeten kunnen verweren tegen een eventuele juridische klacht of vordering.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden verwerkt vanaf het moment dat u uw klacht of vordering indient en we blijven dat doen zolang de afhandeling van de klacht of vordering loopt. Wij verwerken de persoonsgegevens van degenen die hebben verzocht om hun toestemming voor onbepaalde tijd in te trekken, zodat wij geen andere aspecten van uw persoonsgegevens verwerken met betrekking tot dit verzoek.

Belangenafweging bij de verwerking van gegevens gebaseerd op de wettelijke basis van “legitieme belangen”

Zoals hierboven vermeld, verwerken we voor sommige doeleinden uw persoonsgegevens op basis van ons "legitieme belang". Door een belangenafweging te maken met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens, hebben wij geconcludeerd dat ons legitieme belang bij de verwerking zwaarder weegt dan uw belangen of rechten die de bescherming van uw persoonsgegevens vereisen. Wilt u meer informatie over hoe wij deze belangenafwegingen beoordelen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u bovenaan pagina 3 van dit Privacybeleid.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens? 

Wij, en indien van toepassing onze partners, hebben verschillende beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens die worden verwerkt te beschermen. Bijvoorbeeld:

 • Hoge mate van technische beveiliging.
 • De App is ontworpen in overeenstemming met de principes van privacy by design.
 • Uw persoonlijke wachtwoord is gecodeerd en Plejd heeft daar geen toegang toe.
 • Als u ervoor kiest om foto's aan te leveren, kunnen alleen u en de mensen die u uitnodigt de foto's in de App zien.
 • U kiest zelf wie u wilt uitnodigen om het Product te beheren.
 • Binnen de App kunt u zelf bepalen welke gegevens u wilt registreren en met wie u uw gegevens wilt delen.

Wijzigingen in het Privacybeleid? 

We kunnen dit document indien nodig wijzigen of bijwerken, zodat dit de feedback van klanten en wijzigingen in onze Producten en Diensten weerspiegelt. Bekijk het regelmatig. Als er materiële wijzigingen zijn in het Privacybeleid of in de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, zullen we u informeren door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen voordat ze plaatsvinden, of door u rechtstreeks een bericht te sturen. Als u zich niet kunt vinden in onze wijzigingen, kunt u uw overeenkomst met ons altijd beëindigen.