hero

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 30 november 2022

 1. Algemeen

  1. Plejd AB, een vennootschap naar Zweeds recht met registratienummer 556790-9477, adres Krokslätts Fabriker 27A, 431 37 Mölndal, Zweden met telefoonnummer +46 (0) 10 207 89 01 en e-mailadres info@plejd.com ("Plejd" of "wij") biedt de Plejd mobiele applicatie (de "App") aan via Apple of Google store ("Provider Distributieplatform").
  2. De App wordt gebruikt om Plejd-producten (het "Product") te installeren, te beheren en te monitoren en instellingen ervan te wijzigen. Zowel eindgebruikers van een Product als installateurs, zoals elektriciens, kunnen de App registreren en gebruiken.
  3. Deze Gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing wanneer u (de "Gebruiker") een account registreert en de App gebruikt, en door deze Voorwaarden te accepteren, zich verplicht deze na te leven voor het gebruik van de App. Als de Gebruiker een rechtspersoon vertegenwoordigt, accepteert de Gebruiker de Voorwaarden zowel voor zichzelf als namens een dergelijke rechtspersoon en hij garandeert hij dat hij bevoegd is om de Voorwaarden namens de rechtspersoon te accepteren. Deze Voorwaarden zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door nationaal dwingend recht in het land van vestiging van de Gebruiker waar Plejd het Product op de markt brengt en verkoopt.
  4. Bij het aanmelden bij de App kiest de Gebruiker of de Gebruiker een eindgebruiker of een installateur is, en afhankelijk van de keuze heeft de Gebruiker toegang tot verschillende functies in de App. Wanneer de Gebruiker zich als installateur aanmeldt bij de App, garandeert de Gebruiker dat deze geautoriseerd is en over alle nodige competenties beschikt om het Product te installeren en te onderhouden.
  5. Bij het installeren van een Product voor iemand anders, zal de Gebruiker de eindgebruiker informeren over de functies van het Product en hem voorzien van de code om via de App verbinding te maken met het Product.
  6. De Gebruiker erkent dat de Voorwaarden worden afgesproken tussen Plejd en de Gebruiker en niet met de Provider van het Distributieplatform. Plejd, niet de Provider van het Distributieplatform, is als enige verantwoordelijk voor de App en de inhoud daarvan.
  7. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de Gebruiker en Plejd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  8. Het downloaden en gebruiken van de App is kosteloos.
 2. Gebruikersvereisten enz.

  1. De Gebruiker moet zestien (16) jaar oud zijn om een account te registreren en de App te gebruiken. Als de Gebruiker jonger is, kan de Gebruiker alleen een account registreren als dit is geautoriseerd door de ouder of voogd van de Gebruiker. Als, na een kennisgeving van een ouder, voogd of ontdekking op een andere manier, een kind jonger dan zestien (16) ten onrechte op onze site is geregistreerd met behulp van valse informatie, zal Plejd het account van het kind annuleren en de persoonsgegevens van het kind uit onze administratie verwijderen.
  2. De Gebruiker stemt ermee in om niet te experimenteren, kopiëren, wijzigen, aan te passen, decompileren, demonteren, reverse engineeren of anderszins te proberen de constructie van het Product of de App te reconstrueren of ontdekken.
  3. Om veiligheidsredenen is het van groot belang dat de Gebruiker niet handelt op een van de in paragraaf 2.2 genoemde manieren. Elke actie beschreven in paragraaf 2.2 kan een veiligheidsrisico vormen voor Plejd en de Gebruikers van het systeem en het Product.
  4. Door deze Voorwaarden te accepteren, verklaart en garandeert de Gebruiker dat:
   I. de Gebruiker niet gevestigd is in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse regering of dat door de Amerikaanse regering is bestempeld als een "land dat terrorisme ondersteunt"; en
   II. de Gebruiker niet vermeld staat op een lijst van de Amerikaanse regering van verboden of aan beperkingen onderworpen partijen.
 3. Recht om de App te gebruiken

  1. Onder deze Voorwaarden verleent Plejd de Gebruiker een wereldwijd, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de App uit te voeren, weer te geven en te gebruiken op een apparaat dat de Gebruiker bezit of beheert.
  2. Indien dat blijkt dat de Gebruiker van de App deze heeft gebruikt op een wijze die in strijd is met de materiële voorwaarden van deze Voorwaarden, zal de Gebruiker Plejd vergoeden voor alle redelijke kosten en uitgaven in verband met een dergelijk gebruik.
 4. Gebruikersaccount

  1. Om de App te gebruiken, moet de Gebruiker een gebruikersaccount registreren door persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres en wachtwoord te verstrekken.
  2. Als installateur mag de Gebruiker alleen de persoonsgegevens verwerken waartoe toegang wordt verkregen in de App en die nodig zijn voor de installatie of het verlenen van ondersteuning. De Gebruiker verplicht zich ertoe de persoonsgegevens waartoe toegang wordt verkregen in de App met zorg en discretie te verwerken.
  3. De Gebruiker wordt eigenaar van het systeem indien:
   I. de Gebruiker als eerste door een installateur wordt uitgenodigd om het systeem te gebruiken;
   II. de Gebruiker geen installateur is en het systeem aanmaakt.
  4. Als eigenaar kan de gebruiker anderen uitnodigen om het Product via de App te beheren. Hij kan ook uitnodigingen intrekken. Afhankelijk van de mate waarin aan andere gebruikers toegang wordt gegeven, kunnen zij persoonsgegevens in de App zien, inclusief eventuele namen, scenario's en instellingen. Als andere gebruikers toegang hebben tot het systeem, zien ze ook updates die in het systeem zijn aangebracht, zoals wijzigingen in namen van kamers of scenario's. De installateur of een andere gebruiker ziet de foto's die in de App zijn geüpload alleen als de eigenaar ze toegang geeft in de App.
  5. De Gebruiker verplicht zich ertoe ervoor te zorgen dat niemand anders dan de Gebruiker zijn inloggegevens kan gebruiken. De Gebruiker mag het wachtwoord niet bekendmaken aan onbevoegden en moet ervoor zorgen dat alle documenten met de gebruikersnaam en het wachtwoord worden opgeslagen op een manier die ongeoorloofde toegang tot de informatie voorkomt. De Gebruiker moet het wachtwoord onmiddellijk wijzigen of Plejd op de hoogte stellen als de Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens van de Gebruiker risico lopen.
  6. Als Plejd vermoedt dat het gebruikersaccount of inloggegevens worden misbruikt of als het gebruik anderszins in strijd is met de Voorwaarden, heeft Plejd het recht om de Gebruiker te schorsen. Plejd heeft het recht om, ongeacht de reden, de Gebruiker nieuwe inloggegevens toe te wijzen.
  7. Voordat de Gebruiker het Product overdraagt aan een nieuwe eigenaar (bijvoorbeeld wanneer de Gebruiker verhuist of het gebruikersaccount verwijdert), moet de Gebruiker alle gepersonaliseerde scenario's en instellingen met persoonsgegevens, zoals namen van kamers en foto's, verwijderen.
  8. De Gebruiker kan zijn of haar account te allen tijde verwijderen via de app of door contact op te nemen met Plejd.
 5. Intellectuele eigendomsrechten

  1. De App en alle daaraan gekoppelde intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven te allen tijde het exclusieve eigendom van Plejd en diens gelieerde ondernemingen. De Gebruiker heeft geen recht, rechtstitel of belang in of op de App of het intellectuele eigendom dat daarmee verband houdt, behalve als uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden.
  2. De Gebruiker mag de handelsmerken van Plejd gebruiken om te promoten dat het bedrijf dat de Gebruiker vertegenwoordigt een wederverkoper of installateur van Producten is. De handelsmerken moeten te allen tijde worden gebruikt in overeenstemming met de grafische handleiding van Plejd. U kunt deze vinden op de website van Plejd.
  3. De Gebruiker verkrijgt geen rechten en stemt ermee in om:
   I. de App of enige inhoud, materiaal of gegevens daarin niet te kopiëren, in sublicentie te geven, te reverse-engineeren, te leasen, te verhuren of toe te wijzen, met uitzondering van de eigen gegevens, meetgegevens of andere verwerkte gegevens van de Gebruiker die door de Gebruiker zijn verzameld, verwerkt of geëxporteerd als gevolg van het gebruik van de App door de Gebruiker;
   II. de App of enige inhoud, materiaal of gegevens daarin noch geheel, noch gedeeltelijk te verspreiden, te wijzigen of er afgeleiden van te creëren; en
   III. de resultaten van een benchmark of andere prestatietest die op de App wordt uitgevoerd, niet bekend te maken aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Plejd.
  4. In het geval van een vordering van een derde dat de App of het bezit en gebruik van de App door de Gebruiker inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derde, is Plejd, en niet de Provider van het Distributieplatform, als enige verantwoordelijk voor het onderzoek naar, het verweer tegen en de schikking en de kwijting van een dergelijke vordering.
 6. Persoonsgegevens

  1. Plejd is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker die binnen de App worden verwerkt. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Plejd is te vinden in het Privacybeleid van Plejd op de website van Plejd plejd.com/nl-nl/privacy-policy en in de App.
 7. Onderhoud en ondersteuning enz.

  1. Hoewel dat wel de ambitie van Plejd is, kunnen we niet garanderen dat de App zonder technische storingen wordt aangeboden. Daarom is het mogelijk dat we de toegang tot de App tijdelijk moeten beperken vanwege service, ondersteuning, veiligheid of technische redenen.
  2. Als er een probleem is met de App of als de Gebruiker op enigerlei wijze ontevreden is, is het zaak contact op te nemen met Plejd via de in paragraaf 1.1 vermelde contactgegevens. Indien de Gebruiker gebreken in de App ervaart, is het van belang dat Plejd zo snel mogelijk op de hoogte wordt gesteld. Plejd zal altijd proberen een oplossing voor het probleem te vinden.
  3. De Provider van het Distributieplatform is niet verplicht om onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de App te leveren.
  4. Klachten over bij andere partijen dan Plejd aangeschafte Producten of over de installatie moeten ingediend worden bij de betreffende installateur of verkoper.
  5. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de bescherming van zijn technische apparatuur tegen ongeoorloofd gebruik, inclusief het gebruik van geschikte antivirussoftware en firewall.
  6. Bij gebruik van het systeem als installateur is het de Gebruiker niet toegestaan de voor de installatie gebruikte mastercode op te slaan, te gebruiken, te kopiëren of anderszins te hanteren nadat de code aan de eindklant is verstrekt.
  7. Plejd levert de meest recente versie van de App die op het moment van het sluiten van deze Voorwaarden beschikbaar is. Plejd levert updates en functies zodra deze beschikbaar komen en zal u voorzien van updates, inclusief beveiligingsupdates, om de App in overeenstemming met deze Voorwaarden én veilig te houden. In sommige gevallen moet u actie ondernemen om de app bij te werken. Het staat u vrij om de geleverde updates al dan niet te installeren. Als u echter besluit de updates niet te installeren, kunt u niet verwachten dat de App in overeenstemming blijft met deze Voorwaarden. Uw besluit om geen updates te installeren die nodig zijn om de conformiteit van de digitale inhoud of digitale dienst te waarborgen, inclusief beveiligingsupdates, heeft gevolgen voor de aansprakelijkheid van Plejd voor de conformiteit van die kenmerken van de App of Producten waarvan de betrokken updates de conformiteit worden geacht te handhaven.
  8. Naast wijzigingen gericht op het handhaven van de conformiteit, zal Plejd onder bepaalde voorwaarden kenmerken van de App wijzigen, op voorwaarde dat Plejd een geldige reden heeft voor een dergelijke wijziging. Geldige redenen kunnen gevallen zijn waarin de wijziging noodzakelijk is om de App af te stemmen op een nieuwe technische omgeving, een toegenomen aantal gebruikers of andere belangrijke operationele redenen. Plejd zal de functionaliteit van de App ook uitbreiden, beperken of wijzigen als we daarvoor
  9. andere geldige redenen hebben, zoals het ontwikkelen en verbeteren van onze diensten.
 8. Vorderingen en beperking van aansprakelijkheid

  1. Plejd, en niet de Provider van het Distributieplatform, is verantwoordelijk voor het afhandelen van vorderingen van de Gebruiker of een derde met betrekking tot de App of het bezit of gebruik van die App door de Gebruiker, inclusief, maar niet beperkt tot:
   I. productaansprakelijkheidsclaims;
   II. vorderingen dat de App niet voldoet aan enige toepasselijke wettelijke of reglementaire vereiste; en
   III. vorderingen die voortvloeien uit de wetgeving inzake consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving.
  2. Plejd is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade voor de rechtspersoon die de Gebruiker vertegenwoordigt, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van goodwill of gemiste kansen.
  3. Om twijfel te voorkomen: Plejd is niet aansprakelijk voor vorderingen met betrekking tot het Product als zodanig onder deze Voorwaarden.
  4. De aansprakelijkheid van Plejd is alleen beperkt zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving of de dwingende wetgeving inzake consumentenbescherming in het land van vestiging van de consument waar Plejd het Product op de markt brengt en verkoopt.
 9. Termijn, beëindiging en wijzigingen

  1. Deze Voorwaarden en de overeenkomst tussen de Gebruiker en Plejd treden in werking op het moment dat de Gebruiker de App installeert en blijven tot nader order van kracht zolang de App door de Gebruiker wordt gebruikt.
  2. Plejd behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen en aanpassingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Eventuele wijzigingen in deze Voorwaarden zullen in de App worden geplaatst en/of per e-mail worden verspreid. Wijzigingen worden geldig zodra de Gebruiker de Voorwaarden heeft geaccepteerd (door gebruik te maken van de App) of 30 dagen nadat Plejd de Gebruiker van de wijzigingen op de hoogte heeft gebracht. De Gebruiker heeft het recht om het gebruikersaccount met onmiddellijke kennisgeving te beëindigen (inclusief het verwijderen van de App) wanneer de Gebruiker zich bewust wordt van een dergelijke wijziging.
 10. Diversen

  1. Plejd behoudt zich het recht voor om het ontwerp, de technische specificaties, de systemen en andere functies van de App en de voorwaarden daarvan te ontwikkelen, uit te breiden, te beperken of anderszins te wijzigen.
  2. De Gebruiker erkent dat de Gebruiker zich moet houden aan de toepasselijke voorwaarden van derden bij het gebruik van de App.
  3. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht door een bevoegde rechtbank, autoriteit, scheidsgerecht of alternatieve raad voor geschillenbeslechting, blijven de rest van die bepaling en alle andere bepalingen geldig en afdwingbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
  4. Plejd heeft het recht om enig deel van zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tussen Plejd en Gebruiker over te dragen zonder voorafgaande toestemming van de Gebruiker.
  5. De Gebruiker erkent dat de Provider van het Distributieplatform een derde begunstigde van de Voorwaarden kan zijn en dat, na acceptatie door de Gebruiker van de Voorwaarden, de Provider van het Distributieplatform het recht heeft om de Voorwaarden af te dwingen bij de Gebruiker als een derde begunstigde van de Voorwaarden.
 11. Toepasselijk recht en geschillen

  1. Alle geschillen, controverses of vorderingen met betrekking tot de interpretatie of toepassing van deze Voorwaarden vallen onder en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Zweedse wetgeving en beslecht door het publieke rechtssysteem in Zweden.