hero

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2022

Dlaczego posiadamy Politykę Prywatności? 

W Plejd AB („My” lub „Plejd”) dbamy o Twoją prywatność. Dlatego zawsze staramy się chronić Twoje dane osobowe w najlepszy możliwy sposób. Ten dokument jest dość trudny do przeczytania ze względu na wymogi prawne, ale w skrócie mówi, że musimy wykorzystywać Twoje dane osobowe do następujących celów: 

 • Umożliwia użytkownikowi utworzenia konta w Aplikacji w celu zainstalowania i korzystania z Produktu
 • Zapewnia ulepszenie aplikacji i naszego produktu
 • Zapewnia wsparcie i serwis
 • Informuje Cię o zmianach w naszych zasadach i Twoim systemie Plejd

Poniżej możesz przeczytać więcej o tym, jak i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Aby zapewnić bezpieczne i zgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych osobowych, nasze produkty są opracowywane zgodnie z zasadą ochrony prywatności już w fazie projektowania. Oznacza to, że projektując Produkt zawsze myślimy o Twojej prywatności. W tej polityce chcemy poinformować Cię o tym, jak zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszelkich danych osobowych, które gromadzimy, gdy jako użytkownik końcowy („Użytkownik końcowy”) lub instalator („Instalator”) produktu Plejd („Produkt”), rejestrujesz się i korzystasz z naszej aplikacji mobilnej („Aplikacja”) w celu korzystania i kontrolowania Produktu. Jeśli zajmujesz się instalacją Produktu dla innych i reprezentujesz osobę prawną, powinieneś zarejestrować się jako Instalator.

Jako Użytkownik końcowy, korzystasz z Aplikacji albo jako właściciel systemu kontrolującego Produkt („Właściciel”), lub wyłącznie jako użytkownik systemu. Niektórzy użytkownicy korzystają z systemu wyłącznie za zgodą Właściciela („Użytkownik ograniczony”). O ile nie nadano mu dodatkowych uprawnień, Użytkownik ograniczony ma jedynie ograniczony dostęp do systemu. Właściciel systemu to osoba zarządzająca systemem i kontrolująca dostęp wszystkich ograniczonych użytkowników (mogą to być zarówno Użytkownicy końcowi, jak i Instalatorzy) w ramach systemu. 

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Za przetwarzanie Twoich danych osobowych (administrator danych) odpowiada Plejd AB, spółka należycie utworzona zgodnie z prawem szwedzkim, o numerze rejestracyjnym 556790-9477, adres Krokslätts Fabriker 27A, 431 37 Mölndal, Szwecja, posiadająca numer telefonu: +46 (0) 10 207 89 01 oraz adres e-mail: info@plejd.com.

Od kogo uzyskujemy Twoje dane osobowe?

Uzyskujemy Twoje dane osobowe od Ciebie jako Użytkownika końcowego lub Ciebie jako Instalatora, a w niektórych przypadkach od Instalatora, który instaluje Twój Produkt.

Jak przetwarzane są dane osobowe i dlaczego?

Wszystkie Produkty Plejd są instalowane w systemie („System”), którym może być mieszkanie, biuro, Twój dom itp. Dostęp do Systemu uzyskujesz albo tworząc go samodzielnie, albo otrzymując go od kogoś innego, na przykład od obecnego lub poprzedniego Właściciela systemu lub od elektryka (tj. Instalatora), który zainstalował System dla Ciebie.

Gdy masz dostęp do Systemu, możesz zmieniać różne części jego konfiguracji w zależności od tego, jaką masz rolę. Podczas dokonywania zmian w konfiguracji użytkownik może wprowadzić dane osobowe, na przykład podczas nadawania nazwy nowemu pomieszczeniu lub nowemu scenariuszowi itp.

Nazwy Systemu, w tym poszczególnych pomieszczeń, scenariuszy i Systemu, pozostaną niezmienione nawet po opuszczeniu Systemu. O ile nadal masz rolę w Systemie z wystarczającymi uprawnieniami, możesz zmienić te nazwy. Nazwy w ramach Systemu są również współdzielone ze wszystkimi innymi osobami, które mają dostęp do tego samego Systemu (tj. innymi Właścicielami i Użytkownikami z ograniczeniami) przez cały czas istnienia Systemu. Inni użytkownicy Systemu mogą być zaproszeni przez przyjaciół i członków rodziny lub elektryka (tj. Instalatora), który zainstalował System.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe i dlaczego?

Twoje dane osobowe są początkowo gromadzone i przetwarzane przez Plejd w celu obsługi Twojego Systemu. Twoje dane osobowe będą jednak udostępniane osobom trzecim w sposób określony poniżej:

 • Gdy ktoś wpisze kod produktu, uzyska dostęp do Systemu, a my udostępnimy tej osobie informacje o Systemie.
 • Kiedy Instalator przekazuje System Użytkownikowi końcowemu, udostępniamy mu informacje o Systemie, w tym informacje o tym, kto zainstalował jego Produkt.
 • Aby móc współpracować, Instalator może dodać innych Instalatorów. Gdy Instalator dodaje innego Instalatora do systemu, udostępniamy informacje o systemie również temu dodatkowemu instalatorowi.
 • Jeśli jako Właściciel zdecydujesz się dać dostęp innym użytkownikom, będą oni widzieć informacje o systemie w ramach aplikacji. Jako Właściciel zostaniesz powiadomiony o zmianie dostępu do Systemu.
 • Gdy zatrudniamy dostawców, takich jak dostawcy IT świadczący usługi w chmurze, otrzymają oni dostęp do Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez nich zobowiązań w stosunku do Plejd. Dostawcy będą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w imieniu Plejd jako podmioty przetwarzające dane. 

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe poza Unię Europejską?

Zarówno my, jak również nasi przetwórcy danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe głównie na terenie UE/EOG. Aby osiągnąć maksymalną ochronę w każdym momencie dla Twoich danych osobowych, zdecydowaliśmy się na przechowywanie wszystkich Twoich danych osobowych w UE/EOG.

Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe poza UE/EOG, robimy to, ponieważ nasi dostawcy IT, MongoDB Inc. i Amazon Web Services, Inc. którzy pomagają nam przechowywać Twoje dane osobowe, uzyskają dostęp do Twoich danych osobowych spoza UE/EOG. Dzieje się tak tylko w szczególnych przypadkach, np. w celach pomocniczych. W celu przekazania Twoich danych osobowych poza UE/EOG zawarliśmy z naszymi dostawcami IT standardowe klauzule umowne. 

Jakie są Twoje prawa, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w zależności od okoliczności, przysługują Ci różne prawa, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Zobacz poniżej. 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej "uzasadnionego interesu". Sytuacje, w których opieramy przetwarzanie danych na naszym uzasadnionym interesie, zostały przedstawione na poniższych wykresach. W niektórych przypadkach możemy kontynuować przetwarzanie Twoich danych osobowych, nawet jeśli wyrazisz sprzeciw wobec naszego przetwarzania. Może to mieć miejsce, jeśli możemy wykazać istotne uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami lub jeśli jest to w celu ustalenia, wykonania lub obrony przed roszczeniami prawnymi.

Prawo do wycofania zgody

Gdy udzieliłeś/-aś nam zgody na przetwarzanie danych osobowych w Aplikacji lub na wysyłanie Ci newsletterów, masz prawo do całkowitego lub częściowego wycofania każdej udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Twoje wycofanie zgody wejdzie w życie od momentu złożenia wniosku o odstąpienie od umowy.

Prawo do informacji i dostępu

Masz prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat oraz informacji o danych osobowych, które przetwarzamy, takich jak cele przetwarzania, kategorie i odbiory Twoich danych osobowych oraz jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe. Możesz uzyskać dostęp do tych informacji i uzyskać kopię przetwarzanych przez nas danych osobowych, kontaktując się z nami w sposób opisany powyżej. 

Prawo do sprostowania

Masz prawo do poprawiania lub aktualizowania wszelkich nieścisłych danych osobowych, które Cię dotyczą i które możemy przetwarzać oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Może zaistnieć potrzeba zweryfikowania poprawności nowych danych, które nam podajesz.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) i ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do usunięcia swojego konta i danych osobowych bezpośrednio przez aplikację poprzez usunięcie swojego konta. W pewnych okolicznościach masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych. Dzieje się tak np. w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub wycofujesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie, a także gdy nie ma innej podstawy prawnej dla dalszego przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Masz również prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy poprawność danych osobowych jest przez Ciebie kwestionowana lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli, a zamiast tego żądasz, abyśmy ograniczyli korzystanie z nich.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Zawsze masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Możesz to zrobić w szczególności w państwie członkowskim UE/EOG, w którym mieszkasz, pracujesz lub w którym istnieje domniemane naruszenie obowiązujących przepisów o ochronie danych. Organem nadzorczym w Szwecji jest Integritetsskyddsmyndigheten. Masz również prawo do ubiegania się o zadośćuczynienie od sądu krajowego. 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo poprosić nas o przeniesienie wszelkich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, do innej firmy, do Ciebie lub kogokolwiek innego, o ile jest to technicznie możliwe („przenoszenie danych”), pod warunkiem, że nasze przetwarzanie opiera się na zgodzie lub na umowie, a nasze przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe i jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Tutaj możesz przeczytać więcej o tym, dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy i nasze podstawy prawne do przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz też przeczytać, jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe w poszczególnych celach.

Administracja kontem użytkownika końcowego lub instalatora

Cel przetwarzania Dane osobowe, które przetwarzamy
 • Tworzenie i administrowanie kontem użytkownika końcowego
 • Wysyłanie wiadomości e-mail z informacjami o Użytkownikach końcowych i/lub Instalatorach mających dostęp do Systemu Właściciela
 • Nazwa
 • Adres e-mail
 • Zaszyfrowane hasło 
 • Wybrany przez Ciebie język i kraj

Podstawa prawna - Wykonanie umowy

Przetwarzanie jest konieczne, abyśmy mogli wywiązać się z umowy dotyczącej korzystania przez Ciebie z Aplikacji. Jeśli dane nie zostaną nam przekazane, nie będziemy w stanie stworzyć Twojego konta użytkownika i nie będziesz mógł korzystać z Aplikacji.

Czas przechowywania

Dane osobowe są przetwarzane do czasu usunięcia konta. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przekazania Właścicielowi informacji o Twoim dostępie do Systemu jest przetwarzane do czasu usunięcia dostępu do Systemu. 

Korzystanie z Produktu i Aplikacji oraz ich udoskonalanie

Cel przetwarzania Dane osobowe, które przetwarzamy
 • Dostosowanie aplikacji i systemu do ustawień i preferencji użytkownika
 • Obliczanie swojego harmonogramu słonecznego, jeśli zdecydujesz się na aktywację zegara astronomicznego
 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów
 • Ulepszanie naszej aplikacji
 • Informacje o Produkcie
 • Ustawienia przekazane nam w Aplikacji użytkownika
 • Model urządzenia mobilnego i systemu operacyjnego 
 • Jeśli aktywujesz zegar astronomiczny, będziemy również przetwarzać współrzędne GPS miejsca, w którym znajduje się Produkt
 • Dane przesyłane przez użytkownika do Aplikacji, na przykład zdjęcia pokoi
 • Czas dostępu, odwiedzone widoki aplikacji, adres IP użytkownika 

Jeśli w Aplikacji dodasz dane osobowe innych osób (na przykład podczas tworzenia scenariusza), będziemy przetwarzać również ich dane osobowe

Podstawa prawna - Wykonanie umowy (korzystanie z Produktu i Aplikacji)

Przetwarzanie jest niezbędne, abyśmy mogli wykonać umowę dotyczącą korzystania przez Ciebie z Produktu i Aplikacji. Jeśli dane nie zostaną nam przekazane, nie będziemy mogli zarządzać Twoimi ustawieniami.

Twoje współrzędne GPS są niezbędne, abyś mógł korzystać z zegara astronomicznego. Jeśli nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje współrzędne GPS, nie będziesz mógł korzystać z zegara astronomicznego. 

Podstawa prawna - uzasadniony interes (udoskonalenie Produktu i Aplikacji)

Przetwarzanie jest uzasadnione naszym prawnie uzasadnionym interesem, aby móc ulepszyć nasz Produkt i Aplikację i dzięki temu zapewnić lepszy Produkt i Aplikację Tobie i naszym klientom.

Czas przechowywania

Dane osobowe są przetwarzane do czasu usunięcia konta.

Przetwarzanie dokonywane w celu obliczenia harmonogramu słonecznego polega jedynie na zbieraniu współrzędnych GPS, aby móc obliczyć harmonogram słoneczny. Po usunięciu ostatniego użytkownika w systemie, współrzędne GPS są usuwane. Dzienniki przechowujemy maksymalnie przez 90 dni.

Przetwarzamy i przechowujemy zanonimizowane dane wyłącznie w celu ulepszenia Produktu i Aplikacji.

Zdalny dostęp i integracja z innymi podmiotami

Cel przetwarzania Dane osobowe, które przetwarzamy
 • Włączenie zdalnego sterowania produktami
 • Włączenie trybu wyjazdu
 • Umożliwienie sterowania i używania Produktów użytkownika w systemach innych firm.
 • Informacje o Produkcie
 • Ustawienia przekazane nam w Aplikacji użytkownika
 • Status i dane o kontroli Produktu.

Podstawa prawna - Wykonanie umowy

To przetwarzanie odbywa się tylko wtedy, gdy masz zainstalowaną bramę Gateway (GWY-01). Dane są udostępniane tylko tym integracjom firm trzecich, które zostały przez Ciebie włączone. Przetwarzanie jest niezbędne do umożliwienia korzystania z żądanych funkcji.

Czas przechowywania

Status i dane o kontroli Produktu zostaną usunięte w ciągu 90 dni. 

Wsparcie i usługi

Cel przetwarzania Dane osobowe, które przetwarzamy
 • Prowadzenie wsparcia i serwisu
 • Poprawa wsparcia i obsługi
 • Nazwa
 • Adres e-mail
 • Informacje o systemie
 • Inne dane osobowe, które nam przekazujesz, np. dane osobowe przekazane w e-mailu
 • Błędy i raporty o awariach
 • Model urządzenia i system operacyjny 

Podstawa prawna - Wykonanie umowy (Użytkownik końcowy)

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez nas umowy dotyczącej korzystania przez Ciebie jako Użytkownika Końcowego z Produktu i Aplikacji. Jeśli dane nie zostaną nam przekazane, nie będziemy mogli udzielić Ci wsparcia i obsługi.

Podstawa prawna - uzasadniony interes (Instalator)

Przetwarzanie jest uzasadnione naszym prawnie uzasadnionym interesem polegającym na udzieleniu Ci wsparcia i obsługi jako Instalatora.

Czas przechowywania

Dane osobowe są przetwarzane do jednego roku po rozwiązaniu problemu związanego ze wsparciem. 

W celu obsługi Twoich praw jako osoby, której dane dotyczą, skarg lub innych roszczeń

Cel przetwarzania Dane osobowe, które przetwarzamy
 • Rozpatrywanie ewentualnych skarg lub innych roszczeń
 • Obsługa wniosków dotyczących praw użytkownika jako osoby, której dane dotyczą
 • Nazwa
 • Adres pocztowy 
 • Adres e-mail 
 • Numer telefonu
 • Informacje z naszej komunikacji z Tobą dotyczące Twojej skargi lub reklamacji (np. szczegóły dotyczące bieżącego zamówienia) 

Podstawa prawna - obowiązek prawny i uzasadniony interes

Przetwarzanie jest niezbędne, abyśmy mogli działać zgodnie z prawem i spełnić obowiązek prawny. Mamy również uzasadniony interes w tym, aby móc bronić się przed ewentualną skargą lub roszczeniem prawnym.

Czas przechowywania

Dane osobowe są przetwarzane od momentu złożenia przez Ciebie skargi lub reklamacji i są przetwarzane tak długo, jak długo trwa proces rozpatrywania skargi lub reklamacji. Dane osobowe osób, które złożyły wniosek o wycofanie zgody przetwarzamy bezterminowo, tak więc nie przetwarzamy innych aspektów Twoich danych osobowych w związku z tym wnioskiem.

Równowaga interesów przy przetwarzaniu danych w oparciu o podstawę prawną „prawnie uzasadnione interesy”

Jak stwierdziliśmy powyżej, w niektórych celach przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasz „uzasadniony interes”. Przeprowadzając ocenę wyważenia interesów dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, doszliśmy do wniosku, że nasz uzasadniony interes związany z przetwarzaniem przeważa nad Twoimi interesami lub prawami, które wymagają ochrony Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszej oceny równowagi interesów, prosimy o kontakt. Nasze dane kontaktowe znajdują się na górze strony 3 niniejszej Polityki Prywatności.

Jak chronimy Twoje dane osobowe? 

Podjęliśmy, a w stosownych przypadkach podjęli je nasi partnerzy, szereg środków bezpieczeństwa w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych. Na przykład:

 • Wysokie bezpieczeństwo techniczne.
 • Aplikacja została zaprojektowana zgodnie z zasadami ochrony prywatności w fazie projektowania („privacy by design”).
 • Twoje osobiste hasło jest zaszyfrowane i nie do zdobycia przez Plejd.
 • Jeśli zdecydujesz się udostępnić zdjęcia, tylko Ty i osoby, które zaprosisz, będą mogły je zobaczyć w Aplikacji.
 • Zawsze możesz wybrać i kontrolować, kogo chcesz zaprosić do kontroli Produktu.
 • W ramach Aplikacji możesz zdecydować, które dane chcesz zarejestrować i komu chcesz je udostępnić.

Zmiany w Polityce Prywatności? 

Możemy modyfikować lub aktualizować ten dokument w razie potrzeby, aby odzwierciedlić opinie klientów oraz zmiany w naszych Produktach i Usługach. Prosimy o jego regularne przeglądanie. W przypadku istotnych zmian w Polityce Prywatności lub w sposobie, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, poinformujemy Cię albo poprzez zamieszczenie informacji o takich zmianach, przed ich wprowadzeniem, albo poprzez bezpośrednie przesłanie Ci powiadomienia. Jeśli nie podobają Ci się nasze zmiany zawsze możesz rozwiązać z nami umowę.