hero

Warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2022

 1. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Plejd AB, spółka należycie utworzona zgodnie z prawem szwedzkim, o numerze rejestracyjnym 556790-9477, adresie Krokslätts Fabriker 27A, 431 37 Mölndal, Szwecja, z numerem telefonu +46 (0) 10 207 89 01 i adresem e-mail info@plejd.com („Plejd” lub „my” ) dostarcza aplikację mobilną Plejd („Aplikacja”) za pośrednictwem sklepów Apple lub Google („Dostawca Platformy Dystrybucyjnej”).
  2. Aplikacja służy do instalowania, zmiany ustawień, kontrolowania i monitorowania produktów Plejd („Produkt”). Zarówno użytkownicy końcowi Produktu, jak i instalatorzy, tacy jak elektrycy, mogą zarejestrować się i korzystać z Aplikacji.
  3. Niniejsze warunki użytkowania („Warunki”) mają zastosowanie, gdy użytkownik („Użytkownik”) rejestruje konto i korzysta z Aplikacji, a akceptując niniejsze Warunki, zobowiązuje się do ich przestrzegania w zakresie korzystania z Aplikacji. Jeśli Użytkownik reprezentuje osobę prawną, akceptuje on Warunki zarówno w imieniu własnym, jak i w imieniu takiej osoby prawnej i gwarantuje, że jest upoważniony do akceptacji Warunków w imieniu osoby prawnej. Niniejsze Warunki będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo krajowe w kraju zamieszkania Użytkownika, w którym Plejd sprzedaje i sprzedaje Produkt.
  4. Podczas rejestracji w Aplikacji Użytkownik wybierze, czy jest użytkownikiem końcowym, czy instalatorem i w zależności od wyboru, Użytkownik uzyska dostęp do różnych funkcji w Aplikacji. Użytkownik rejestrując się w Aplikacji jako instalator gwarantuje, że jest uprawniony i posiada wszelkie niezbędne kompetencje do instalowania i wykonywania serwisu Produktu.
  5. Instalując Produkt dla kogoś innego, Użytkownik powinien poinformować użytkownika końcowego o funkcjach Produktu i przekazać mu kod umożliwiający połączenie z Produktem za pośrednictwem Aplikacji.
  6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Regulamin zawierany jest pomiędzy Plejd a Użytkownikiem, a nie z Dostawcą Platformy Dystrybucyjnej. Plejd, a nie Dostawca Platformy Dystrybucyjnej, ponosi wyłączną odpowiedzialność za Aplikację i jej zawartość.
  7. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a Plejd, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.
  8. Pobranie i korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne.
 2. Wymagania użytkowników itp.

  1. Użytkownik musi mieć ukończone szesnaście (16) lat, aby zarejestrować konto i korzystać z Aplikacji. Jeśli Użytkownik jest młodszy, może zarejestrować konto tylko za zgodą rodzica lub opiekuna Użytkownika. Jeśli w wyniku powiadomienia od rodzica, opiekuna lub wykrycia w inny sposób, dziecko poniżej szesnastu (16) lat zostało niewłaściwie zarejestrowane na naszej stronie poprzez użycie fałszywych informacji, Plejd usunie konto dziecka i usunie jego dane osobowe z naszych rejestrów.
  2. Użytkownik zobowiązuje się nie eksperymentować, nie kopiować, nie modyfikować, nie adaptować, nie dekompilować, nie dezasemblować, nie stosować inżynierii wstecznej ani w inny sposób nie próbować odtworzyć lub odkryć budowy Produktu lub Aplikacji.
  3. Ze względów bezpieczeństwa bardzo ważne jest, aby Użytkownik nie działał w żaden ze sposobów wymienionych w punkcie 2.2. Każde działanie opisane w punkcie 2.2 może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla Plejd oraz Użytkowników systemu i Produktu.
  4. Akceptując niniejsze Warunki, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:
   I. Użytkownik nie znajduje się w kraju, który jest objęty embargiem rządu USA lub który został uznany przez rząd USA jako kraj „wspierający terroryzm”; oraz
   II. Użytkownik nie znajduje się na żadnej liście stron objętych zakazem lub ograniczeniami rządu Stanów Zjednoczonych.
 3. Prawo do korzystania z Aplikacji

  1. Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, Plejd udziela Użytkownikowi ogólnoświatowego, niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykonywania, wyświetlania i korzystania z Aplikacji na urządzeniu, którego Użytkownik jest właścicielem lub które kontroluje.
  2. W przypadku ujawnienia, że jakiekolwiek korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika narusza istotne postanowienia niniejszych Warunków, Użytkownik zwróci Plejdowi wszystkie uzasadnione koszty i wydatki związane z takim korzystaniem.
 4. Konto użytkownika

  1. Aby korzystać z Aplikacji, Użytkownik musi zarejestrować konto użytkownika poprzez podanie danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło.
  2. Jako instalator, Użytkownik może przetwarzać jedynie dane osobowe udostępnione w Aplikacji niezbędne do celów instalacji lub udzielenia wsparcia. Użytkownik zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych udostępnionych w Aplikacji ze starannością i dyskrecją.
  3. Użytkownik stanie się właścicielem systemu, jeśli:
   I. użytkownik został zaproszony przez instalatora jako pierwszy do korzystania z systemu; lub
   II. użytkownik nie jest instalatorem i tworzy system.
  4. Jako właściciel, Użytkownik może zapraszać osoby do sterowania Produktem za pośrednictwem Aplikacji lub blokować im dostęp do tej funkcji. W zależności od tego, jaki dostęp został przyznany innym użytkownikom, mogą oni widzieć dane osobowe w ramach Aplikacji, w tym wszelkie nazwiska, scenariusze i ustawienia. Jeśli inni użytkownicy mają dostęp do systemu, to również zobaczą aktualizacje dokonane w systemie, np. zmiany nazw sal czy scenariuszy. Instalator lub inny użytkownik będzie widział zdjęcia wgrane w aplikacji tylko wtedy, gdy właściciel da mu do nich dostęp w ramach aplikacji.
  5. Użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia, że nikt poza nim nie będzie mógł korzystać z jego danych logowania. Użytkownik nie może ujawniać hasła osobom nieuprawnionym oraz zapewnia, że wszelkie dokumenty, na których widnieje nazwa użytkownika i hasło, są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych informacji osobom nieuprawnionym. Użytkownik musi natychmiast zmienić hasło lub powiadomić Plejd, jeśli Użytkownik podejrzewa, że dane logowania Użytkownika zostały naruszone.
  6. Jeśli Plejd podejrzewa, że konto użytkownika lub dane logowania są nadużywane lub jeśli użycie w inny sposób narusza Warunki, Plejd ma prawo zawiesić Użytkownika. Plejd ma prawo, niezależnie od przyczyny, nadać Użytkownikowi nowe dane do logowania.
  7. Przed przekazaniem Produktu przez Użytkownika nowemu właścicielowi (np. w przypadku przeprowadzki lub usunięcia konta użytkownika), Użytkownik usunie wszelkie spersonalizowane scenariusze i ustawienia zawierające dane osobowe, takie jak nazwy pomieszczeń i zdjęcia.
  8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto za pośrednictwem aplikacji lub kontaktując się z Plejd.
 5. Prawa własności intelektualnej

  1. Aplikacja oraz wszelkie prawa własności intelektualnej z nią związane są i pozostaną przez cały czas wyłączną własnością firmy Plejd i jej spółek zależnych. Użytkownik nie posiada żadnych praw, tytułów ani udziałów w Aplikacji lub związanej z nią własności intelektualnej, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach.
  2. Użytkownik może wykorzystywać znaki towarowe Plejd w celu informowania, że firma, którą reprezentuje Użytkownik, jest odsprzedawcą lub instalatorem Produktów. Znaki towarowe powinny być zawsze używane zgodnie z instrukcją graficzną Plejd, która jest wyświetlana na stronie internetowej Plejd.
  3. Użytkownik nie otrzymuje żadnych praw i zobowiązuje się nie:
   I. kopiować, udzielać sublicencji, odtwarzać kod źródłowy, dzierżawić, wypożyczać lub przypisywać Aplikacji lub jakichkolwiek treści, materiałów lub danych w niej zawartych, z wyjątkiem danych własnych Użytkownika, danych pomiarowych lub innych przetworzonych danych, które zostały zebrane, przetworzone lub wyeksportowane przez Użytkownika w wyniku korzystania przez niego z Aplikacji;
   II. rozpowszechniać w całości lub w części, modyfikować lub tworzyć pochodne Aplikacji lub jakichkolwiek treści, materiałów lub danych w niej zawartych; lub
   III. ujawniać wyników wszelkich testów porównawczych lub innych testów wydajnościowych przeprowadzonych na Aplikacji jakiejkolwiek stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Plejd.
  4. W przypadku jakiegokolwiek roszczenia osoby trzeciej, że Aplikacja lub posiadanie i korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji narusza prawa własności intelektualnej osoby trzeciej, Plejd, a nie Dostawca Platformy Dystrybucyjnej, będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za dochodzenie, obronę, ugodę i zaspokojenie takiego roszczenia.
 6. Dane osobowe

  1. Plejd jest administratorem danych osobowych Użytkownika przetwarzanych w ramach Aplikacji. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Plejd można znaleźć w Polityce Prywatności Plejd na stronie internetowej Plejd plejd.com/pl-pl/privacy-policy oraz w Aplikacji.
 7. Utrzymanie i wsparcie techniczne itp.

  1. Choć jest to ambicją Plejd, nie możemy zagwarantować dostarczenia Aplikacji bez zakłóceń technicznych. W związku z tym możemy być zmuszeni do tymczasowego ograniczenia dostępu do Aplikacji z powodów związanych z obsługą, wsparciem, bezpieczeństwem lub przyczyn technicznych.
  2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z Aplikacją lub niezadowolenia Użytkownika w jakikolwiek sposób, należy skontaktować się z Plejd za pomocą danych kontaktowych określonych w punkcie 1.1. Jeśli Użytkownik doświadczy sytuacji, gdzie Aplikacja jest wadliwa, ważne jest, aby jak najszybciej poinformować o tym Plejd. Plejd zawsze będzie starał się znaleźć rozwiązanie problemu.
  3. Dostawca Platformy Dystrybucyjnej nie jest zobowiązany do świadczenia jakichkolwiek usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do Aplikacji.
  4. Reklamacje dotyczące zakupionych Produktów lub instalacji uzyskanych od podmiotów innych niż Plejd należy kierować do odpowiedniego instalatora lub sprzedawcy.
  5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie swoich urządzeń technicznych przed nieuprawnionym użyciem, w tym za stosowanie odpowiedniego oprogramowania antywirusowego i zapory sieciowej.
  6. W przypadku korzystania z systemu jako instalator, Użytkownik nie może przechowywać, używać, kopiować ani w inny sposób postępować z kodem głównym użytym do instalacji po dostarczeniu kodu klientowi końcowemu.
  7. Plejd udostępni wersję Aplikacji, która jest najbardziej aktualna w chwili zawarcia niniejszych Warunków. Plejd będzie dostarczać aktualizacje i funkcje, gdy staną się one dostępne, a także przekazywać użytkownikowi aktualizacje, w tym aktualizacje zabezpieczeń, w celu utrzymania zgodności Aplikacji z niniejszymi Warunkami oraz jej bezpieczeństwa. W niektórych przypadkach trzeba podjąć działania, aby zaktualizować aplikację. Użytkownik ma swobodę wyboru, czy chce zainstalować udostępnione aktualizacje. Jeżeli jednak użytkownik zdecyduje się nie instalować aktualizacji, nie powinien oczekiwać, że Aplikacja pozostanie zgodna z niniejszymi Warunkami. Decyzja użytkownika o nieinstalowaniu aktualizacji, które są niezbędne do utrzymania zgodności treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w tym aktualizacji bezpieczeństwa, będzie miała wpływ na odpowiedzialność Plejd za zgodność tych funkcji Aplikacji lub Produktów, które odpowiednie aktualizacje mają utrzymać w zgodności.
  8. Oprócz modyfikacji mających na celu zachowanie zgodności, firma Plejd będzie, pod pewnymi warunkami, modyfikowała cechy Aplikacji, pod warunkiem, że Plejd będzie miała uzasadniony powód do takiej modyfikacji. Uzasadnione powody mogą obejmować przypadki, w których modyfikacja jest konieczna w celu dostosowania Aplikacji do nowego środowiska technicznego, zwiększonej
  9. liczby użytkowników lub innych ważnych powodów operacyjnych. Plejd będzie również dodawać, usuwać lub zmieniać zakres Aplikacji, jeśli będziemy mieli inne ważne powody, takie jak rozwój i ulepszanie naszych usług.
 8. Roszczenia i ograniczenie odpowiedzialności

  1. Plejd, a nie Dostawca Platformy Dystrybucyjnej, jest odpowiedzialna za zajęcie się wszelkimi roszczeniami Użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej związanymi z Aplikacją lub posiadaniem lub korzystaniem przez Użytkownika z tej Aplikacji, w tym między innymi:
   I. roszczeniami z tytułu odpowiedzialności za produkt;
   II. wszelkimi roszczeniami, że Aplikacja nie jest zgodna z jakimkolwiek obowiązującym wymogiem prawnym lub regulacyjnym; oraz
   III. roszczeniami mającymi wynikać z prawa ochrony konsumenta lub podobnych przepisów.
  2. Plejd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub wtórne szkody dla osoby prawnej, którą reprezentuje Użytkownik, w tym między innymi za utratę zysków, utratę dobrej woli lub niewykorzystane możliwości.
  3. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, Plejd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia związane z Produktem jako takim na podstawie niniejszych Warunków.
  4. Odpowiedzialność Plejd jest ograniczona wyłącznie w sposób dozwolony przez obowiązujące prawo lub obowiązkowe prawo ochrony konsumenta w kraju zamieszkania konsumenta, w którym Plejd wprowadza na rynek i sprzedaje Produkt.
 9. Warunki, rozwiązanie i zmiany

  1. Niniejsze Warunki oraz umowa pomiędzy Użytkownikiem a Plejd wchodzą w życie z chwilą zainstalowania przez Użytkownika Aplikacji i będą obowiązywać do odwołania tak długo, jak długo Aplikacja będzie używana przez Użytkownika.
  2. Plejd zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do niniejszych Warunków od czasu do czasu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków będą zamieszczane w Aplikacji i/lub rozsyłane pocztą elektroniczną. Zmiany staną się obowiązujące po zaakceptowaniu przez Użytkownika Warunków (za pomocą Aplikacji) lub po upływie 30 dni od poinformowania Użytkownika przez Plejd o zmianach. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia konta użytkownika (w tym
  3. odinstalowania Aplikacji) z natychmiastowym powiadomieniem, gdy Użytkownik dowie się o takiej modyfikacji.
 10. Sprawy różne

  1. Plejd zastrzega sobie prawo do rozwoju, rozszerzenia, ograniczenia lub innej modyfikacji projektu Aplikacji, specyfikacji technicznych, systemów i innych funkcji oraz ich warunków.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podczas korzystania z Aplikacji musi przestrzegać obowiązujących warunków umów osób trzecich.
  3. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez jakikolwiek właściwy sąd, organ, trybunał arbitrażowy lub alternatywną komisję ds. rozwiązywania sporów, pozostała część tego postanowienia i wszystkie inne postanowienia pozostaną ważne i wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
  4. Plejd ma prawo dokonać cesji jakiejkolwiek części swoich praw i obowiązków wynikających z umowy pomiędzy Plejd a Użytkownikiem bez uprzedniej zgody Użytkownika.
  5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Dostawca Platformy Dystrybucyjnej może być beneficjentem Warunków jako osoba trzecia, a po zaakceptowaniu Warunków przez Użytkownika Dostawca Platformy Dystrybucyjnej będzie miał prawo egzekwować Warunki wobec Użytkownika jako beneficjenta Warunków jako osoba trzecia.
 11. Prawo właściwe i spory

  1. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszych Warunków będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem szwedzkim i rozstrzygane przez system sądów publicznych w Szwecji.