hero

Integritetspolicy

Senast uppdaterat: 30 november 2022

Varför har vi en integritetspolicy? 

Vi på Plejd AB ("vi" eller "Plejd") värnar om din integritet. Därför strävar vi alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Detta dokument är ganska tungt på grund av lagkrav, men i korthet står det att vi måste använda dina personuppgifter för följande ändamål: 

 • Göra det möjligt för dig att skapa ett konto i Appen för att installera och använda Produkten.
 • Förbättring av Appen och vår Produkt.
 • Ge dig support och service.
 • Informera dig om ändringar i våra policyer och ditt Plejd-system.

Nedan kan du läsa mer om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter.

För att säkerställa säker och laglig behandling av dina personuppgifter utvecklas våra produkter i enlighet med principen om inbyggt dataskydd. Det betyder att vi alltid tänker på din integritet när vi utformar produkten. I denna policy vill vi informera dig om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Denna policy gäller alla personuppgifter som vi samlar in när du som slutanvändare ("Slutanvändare") eller installatör ("Installatör") av en Plejd-produkt ("Produkten") registrerar dig för och använder vår mobilapplikation ("Appen") i syfte att använda och kontrollera Produkten. Om du arbetar med att installera produkten för andra och representerar en juridisk person bör du registrera dig som Installatör.

Som Slutanvändare använder du Appen antingen som ägare till det system som styr Produkten ("Ägare") eller enbart som användare av systemet. Vissa användare använder endast systemet med tillstånd från Ägaren ("Begränsad användare"). Om inte ytterligare tillstånd ges har den Begränsade användaren endast begränsad tillgång till systemet. En Ägare av systemet är någon som hanterar systemet och kontrollerar åtkomst för alla Begränsade användare (kan vara både Slutanvändare och Installatörer) inom systemet. 

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Plejd AB, ett bolag bildat enligt svensk lag med organisationsnummer 556790–9477, adress Krokslätts Fabriker 27A, 431 37 Mölndal, Sverige med telefonnummer +46 (0) 10 207 89 01 och e-postadress info@plejd.com är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).

Från vem får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi erhåller dina personuppgifter från dig som Slutanvändare eller dig som Installatör och i vissa fall från Installatören som installerar din Produkt.

Hur behandlas personuppgifter och varför?

Alla Plejd-produkter installeras i ett system ("System"), som kan vara en lägenhet, ett kontor, ditt hem etc. Du får tillgång till Systemet antingen genom att skapa det själv eller genom att få tillgång från någon annan, till exempel från den nuvarande eller tidigare Ägaren av systemet eller från en elektriker (dvs. en Installatör) som installerade Systemet åt dig.

När du har tillgång till Systemet kan du ändra olika delar av dess konfiguration beroende på vilken roll du har. När du gör ändringar i konfigurationen kan du ange personlig information, till exempel när du namnger ett nytt rum eller ett nytt scenario etc.

Namnen i Systemet, inklusive olika rum, scener och Systemet, förblir desamma även om du lämnar Systemet. Så länge du fortfarande har en roll i Systemet med tillräcklig behörighet kan du ändra dessa namn. Namnen i Systemet delas också med alla andra som har tillgång till samma System (dvs. andra Ägare och Begränsade användare) så länge Systemet finns. Andra användare av Systemet kan bjudas in av vänner och familjemedlemmar eller elektrikern (dvs. Installatören) som installerade Systemet.

Vem delar vi dina personuppgifter med och varför?

Dina personuppgifter samlas in och behandlas initialt av Plejd för att hantera ditt System. Din personliga data kommer dock att delas med tredje part enligt nedan:

 • När någon anger en inlösningskod får de tillgång till Systemet och vi delar systeminformationen med den personen.
 • När en Installatör överför systemet till Slutanvändaren kommer vi att dela System-information med Slutanvändaren, inklusive information om vem som installerade deras produkt.
 • För att kunna samarbeta kan en Installatör lägga till andra Installatörer. När en Installatör lägger till en annan Installatör i Systemet kommer vi också att dela Systeminformationen med den extra Installatören.
 • Om du som Ägare väljer att ge andra användare åtkomst kommer de att se Systeminformationen i Appen. Som Ägare kommer du att meddelas när åtkomsten till systemet ändras.
 • När vi anlitar leverantörer, till exempel IT-leverantörer som tillhandahåller molntjänster, kommer de att få tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att de ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Plejd. Leverantörerna kommer endast att behandla dina personuppgifter som dataombud för Plejds räkning. 

Överför vi dina personuppgifter utanför Europeiska unionen?

Vi, liksom våra personuppgiftsbiträden, behandlar huvudsakligen dina personuppgifter inom EU/EES. För att alltid uppnå maximalt skydd för dina personuppgifter har vi valt att lagra alla dina personuppgifter inom EU/EES.

När vi behandlar dina personuppgifter utanför EU/EES gör vi det eftersom våra IT-leverantörer MongoDB Inc. och Amazon Web Services, Inc., som hjälper oss att lagra dina personuppgifter, kommer få tillgång till dina personuppgifter utanför EU/EES.  Detta händer bara i specifika fall, till exempel för supportändamål. För överföring av dina personuppgifter utanför EU/EES har vi ingått standardavtalsklausuler med våra IT-leverantörer. 

Vilka är dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter?

Enligt dataskyddslagstiftningen har du, beroende på omständigheterna, rätt till en mängd olika rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter. Se nedan. 

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter när behandlingen baseras på den rättsliga grunden "legitimt intresse". De situationer då vi baserar vår behandling på vårt berättigade intresse anges i diagrammen nedan. I vissa fall kan vi fortsätta att behandla dina personuppgifter även om du har invänt mot vår behandling. Detta kan vara fallet om vi kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, eller om det är i syfte att fastställa, utöva eller försvara sig mot juridiska mål.

Rätt att återkalla samtycke

När du har gett oss ditt samtycke till att behandla personuppgifter i Appen eller till att skicka nyhetsbrev till dig har du rätt att, helt eller delvis, återkalla ett lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter. Ditt återkallande träder i kraft från tidpunkten för din begäran att återkalla samtycke.

Rätt till information och tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och information om de personuppgifter som vi behandlar, som ändamålen med behandlingen, kategorier och kvitton på dina personuppgifter och hur länge vi lagrar dina personuppgifter. Du kan få tillgång till denna information och få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss genom att kontakta oss enligt beskrivningen ovan. 

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera eller uppdatera eventuella felaktiga personuppgifter om dig som vi kan komma att behandla och att be oss att komplettera ofullständiga personuppgifter. Vi kan behöva verifiera riktigheten i de nya uppgifter du lämnar till oss.

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd") och begränsning av behandling

Du har rätt att ta bort ditt konto och dina personuppgifter direkt via appen genom att radera ditt konto. Under vissa omständigheter har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Detta är till exempel fallet om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades, eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen baseras på och där det inte finns någon annan rättslig grund för vår fortsatta behandling av dina personuppgifter.

Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Detta är till exempel fallet när personuppgifternas riktighet bestrids av dig, eller behandlingen är olaglig, men du inte vill att vi ska radera dem och istället begär att vi begränsar vår användning av dem.

Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsperson. Du kan göra detta särskilt i den EU/EES-medlemsstat där du bor, arbetar eller där det finns en påstådd överträdelse av gällande dataskyddslagar. Tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten. Du har också rätt att söka gottgörelse från en nationell domstol. 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att be oss att överföra någon av de personuppgifter vi har om dig till ett annat företag, dig själv eller någon annan, där det är tekniskt möjligt ("dataportabilitet"), förutsatt att vår behandling baseras på samtycke eller på ett kontrakt och vår behandling utförs med automatiserade medel.

Detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur länge vi lagrar dina personuppgifter

Här kan du läsa mer om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar och vår rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter. Du kan också läsa hur länge vi behandla dina personuppgifter för respektive ändamål.

Administration av Slutanvändarkonto eller Installatörkonto

Syftet med behandlingen Personuppgifter som vi behandlar
 • Skapa och administrera Slutanvändarkonto
 • Skicka e-post med information om Slutanvändare och/eller Installatörer med åtkomst till Ägarens System
 • Namn
 • E-postadress
 • Krypterat lösenord 
 • Ditt valda språk och land

Rättslig grund - Fullgörande av avtal

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet om din användning av Appen. Om uppgifterna inte lämnas till oss kan vi inte skapa ditt användarkonto och du kommer inte att kunna använda Appen.

Lagringstid

Personuppgifterna behandlas tills ditt konto tas bort. Behandlingen av dina personuppgifter för att ge Ägaren information om din åtkomst till Systemet behandlas tills åtkomsten till Systemet har tagits bort. 

Användning och förbättring av Produkten och Appen

Syftet med behandlingen Personuppgifter som vi behandlar
 • Anpassa din App och ditt System till dina inställningar och preferenser
 • Beräkna ditt solschema om du väljer att aktivera astrouret
 • Övervakning och felsökning
 • Förbättra vår App
 • Information om produkten
 • Inställningar som tillhandahålls oss i din app
 • Modell av mobil enhet och operativsystem 
 • Om du aktiverar astrouret kommer vi också att behandla GPS-koordinater för var produkten finns
 • Data som du laddar upp till appen, till exempel bilder på rummen
 • Åtkomsttider, besökta appvyer, din IP-adress 

Om du lägger till personuppgifter om andra personer i appen (till exempel när du skapar en scen) kommer vi också att behandla deras personuppgifter

Rättslig grund - Fullgörande av avtal (Användning av Produkten och Appen)

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet om din användning av Produkten och Appen. Om uppgifterna inte lämnas till oss kommer vi inte att kunna administrera dina inställningar.

Dina GPS-koordinater är nödvändiga för att du ska kunna använda astrouret. Om du inte vill att vi ska behandla dina GPS-koordinater kommer du inte att kunna använda astrouret. 

Rättslig grund – Berättigat intresse (Förbättring av Produkten och Appen)

Behandlingen motiveras av vårt berättigade intresse av att förbättra vår Produkt och App för att kunna tillhandahålla en bättre Produkt och App till dig och våra kunder.

Lagringstid

Personuppgifterna behandlas till ditt konto tas bort.

Behandlingen som utförs i syfte att beräkna solschemat samlar bara in GPS-koordinaterna för att kunna beräkna solschemat. När den sista användaren i ett system har tagits bort raderas GPS-koordinaterna. Vi sparar våra loggar i högst 90 dagar.

Vi behandlar och lagrar endast anonymiserade data i syfte att förbättra Produkten och Appen.

Fjärråtkomst och tredjeparts integrationer

Syftet med behandlingen Personuppgifter som vi behandlar
 • Aktivera fjärrkontroll av dina Produkter
 • Aktivera Semesterläge
 • Gör det möjligt för dina produkter att styras och användas med tredjeparts system
 • Information om Produkten
 • Inställningar som tillhandahålls oss i din App
 • Status och data om kontrollen av Produkten

Rättslig grund - Fullgörande av avtal

Den här bearbetningen sker endast om du har en Gateway (GWY-01) installerad. Data delas endast med de tredjeparts integrationer som du har aktiverat. Behandlingen är nödvändig för att aktivera de begärda funktionerna.

Lagringstid

Status och data om kontrollen av produkten kommer att tas bort inom 90 dagar. 

Support och tjänster

Syftet med behandlingen Personuppgifter som vi behandlar
 • Utför support och service
 • Förbättra support och service
 • Namn
 • E-postadress
 • Information om systemet
 • Andra personuppgifter som du förser oss med, till exempel personuppgifter som lämnas i e-post
 • Fel och kraschrapporter
 • Modell av enhet och operativsystem 

Rättslig grund - Fullgörande av avtal (Slutanvändare)

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet om din användning av Produkten och Appen som Slutanvändare. Om uppgifterna inte lämnas till oss kommer vi inte att kunna ge dig support och service.

Rättslig grund - Berättigat intresse (Installatör)

Behandlingen motiveras av vårt berättigade intresse av att ge dig support och service som Installatör.

Lagringstid

Personuppgifterna behandlas upp till ett år efter att supportärendet har lösts. 

För att hantera dina rättigheter som registrerad, klagomål eller andra anspråk

Syftet med behandlingen Personuppgifter som vi behandlar
 • Hantera eventuella klagomål eller andra anspråk
 • Hantera förfrågningar om dina rättigheter som registrerad
 • Namn
 • Postadress 
 • E-postadress 
 • Telefonnummer
 • Information från vår kommunikation med dig angående ditt klagomål eller anspråk (t.ex. detaljer om den aktuella beställningen) 

Rättslig grund - Rättslig skyldighet och berättigat intresse

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna agera i enlighet med lagen och för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Vi har också ett legitimt intresse av att kunna försvara oss mot ett eventuellt rättsligt klagomål eller anspråk.

Lagringstid

Personuppgifterna behandlas från det att du lämnar in ditt klagomål eller anspråk och behandlas så länge som processen för klagomålet eller anspråket pågår. Vi behandlar personuppgifterna för dem som har begärt att återkalla sitt samtycke på obestämd tid så att vi inte behandlar andra aspekter av dina personuppgifter med avseende på denna begäran.

Intresseavvägning vid behandling av uppgifter baserat på den lagliga grunden "berättigat intressen"

Som vi anger ovan behandlar vi för vissa ändamål dina personuppgifter baserat på vårt "berättigade intresse". Genom att göra en intresseavvägning avseende vår behandling av dina personuppgifter har vi kommit fram till att vårt berättigade intresse av behandlingen väger tyngre än dina intressen eller rättigheter som kräver skydd av dina personuppgifter. Om du vill ha mer information om vår intresseavvägning, tveka inte att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns högst upp på sidan 3 i denna integritetspolicy.

Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Exempelvis:

 • Hög teknisk säkerhet.
 • Appen är utformad i enlighet med principer om inbyggt dataskydd.
 • Ditt personliga lösenord är krypterat och kan inte nås av Plejd.
 • Om du väljer att tillhandahålla foton kan bara du och de personer du bjuder in se bilderna i Appen.
 • Du kan alltid välja och styra vem du vill bjuda in för att styra Produkten.
 • I Appen kan du bestämma vilka data du vill registrera och vem du vill dela din data med.

Ändringar i integritetspolicyn? 

Vi kan ändra eller uppdatera detta dokument när det är nödvändigt för att återspegla kundfeedback och ändringar i våra produkter och tjänster. Granska gärna dokumentet regelbundet. Om det sker väsentliga ändringar i sekretesspolicyn eller i hur vi använder dina personuppgifter kommer vi att informera dig antingen genom att meddela dig om sådana ändringar innan de äger rum, eller genom att skicka en notifikation till dig direkt. Om du inte gillar våra ändringar kan du alltid säga upp ditt avtal med oss.