hero

Användarvillkor

Senast uppdaterat: 30 november 2022

 1. Allmänt

  1. Plejd AB, ett bolag underställd enligt svensk lag med organisationsnummer 556790–9477, adress Krokslätts Fabriker 27A, 431 37 Mölndal, Sverige med telefonnummer +46 (0) 10 207 89 01 och e-postadress info@plejd.com ("Plejd" eller "vi") tillhandahåller denna Plejd-mobilapplikation ("Appen") via antingen Apple eller Google-butiker ("Leverantör av distributionsplattform").
  2. Appen används för att installera, ändra inställningar, styra och övervaka Plejd-produkter ("Produkten"). Både slutanvändare av en Produkt och installatörer, till exempel elektriker, kan registrera sig och använda appen.
  3. Dessa Användarvillkor ("Villkoren") gäller när du ("Användaren") registrerar ett konto och använder Appen, och genom att acceptera dessa Villkor åtar du dig att följa dem för användning av Appen. Om Användaren representerar en juridisk person accepterar Användaren Villkoren både i sin egen rätt och på uppdrag av sådan juridisk person och garanterar att den är behörig att acceptera Villkoren på den juridiska personens vägnar. Dessa Villkor kommer att gälla i den utsträckning som tillåts enligt nationell lagstiftning i Användarens bosättningsland där Plejd marknadsför och säljer Produkten.
  4. När Användaren registrerar sig för Appen väljer Användaren om Användaren är slutanvändare eller installatör, och beroende på valet kommer Användaren att få tillgång till olika funktioner i Appen. När Användaren registrerar sig för Appen som installatör garanterar Användaren att den är auktoriserad och har all nödvändig kompetens för att installera och utföra service på Produkten.
  5. När en Produkt installeras för någon annan ska Användaren informera slutanvändaren om Produktens funktioner och förse denne med koden för att ansluta till Produkten via Appen.
  6. Användaren är införstådd med att Villkoren ingås mellan Plejd och Användaren och inte med Leverantören av distributionsplattformen. Plejd, inte Leverantören av distributionsplattformen, är ensamt ansvarig för Appen och dess innehåll.
  7. Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan Användaren och Plejd om inte annat uttryckligen är skriftligt avtalat.
  8. Nedladdning och användning av Appen är gratis.
 2. Användarkrav etc.

  1. Användaren måste vara sexton (16) år för att registrera ett konto och använda Appen. Om Användaren är yngre kan Användaren registrera ett konto endast om det har godkänts av Användarens förälder eller vårdnadshavare. Om, efter ett meddelande från en förälder, vårdnadshavare eller genom upptäckt på annat sätt, ett barn under sexton (16) år har registrerats felaktigt på vår webbplats genom att använda falsk information kommer Plejd att avbryta barnets konto och radera barnets personuppgifter från våra register.
  2. Användaren samtycker till att inte experimentera, kopiera, modifiera, anpassa, dekompilera, demontera, bakåtkompilera eller på annat sätt försöka rekonstruera eller upptäcka konstruktionen av Produkten eller Appen.
  3. På grund av säkerhetsarrangemang är det av stor vikt att Användaren inte agerar på något av de sätt som nämns i avsnitt 2.2. Varje åtgärd som beskrivs i avsnitt 2.2 kan utgöra en säkerhetsrisk för Plejd och Användarna av systemet och Produkten.
  4. Genom att acceptera dessa villkor intygar och garanterar användaren att:
   I. Användaren inte befinner sig i ett land som är föremål för ett embargo från USA:s regering eller som har betecknats som ett "terroriststödjande" land av den amerikanska regeringen;
   II. Användaren inte är listad på någon lista över förbjudna eller begränsade parter i USA:s regering.
 3. Rätt att använda Appen

  1. Med förbehåll för Villkoren ger Plejd Användaren en världsomspännande, icke-exklusiv och icke-överförbar rätt att utföra, visa och använda Appen på en enhet som Användaren äger eller kontrollerar.
  2. I händelse av att det avslöjas att någon användning av Appen av Användaren bryter mot de väsentliga villkoren i dessa Villkor, ska Användaren ersätta Plejd för alla rimliga kostnader och utgifter relaterade till sådan användning.
 4. Användarkonto

  1. För att använda Appen måste Användaren registrera ett användarkonto genom att tillhandahålla personuppgifter som namn, e-postadress och lösenord.
  2. Som installatör får Användaren endast behandla de personuppgifter som nås i Appen och som är nödvändiga för installation eller support. Användaren förbinder sig att behandla de uppgifter som används i Appen med omsorg och diskretion.
  3. Användaren kommer att bli ägare till systemet om:
   I. Användaren bjuds in av en installatör som den första som använder systemet; eller
   II. Användaren inte är en installatör och skapar systemet.
  4. Som ägare kan Användaren bjuda in och ta bort andra användare, som i sin tur kan styra Produkten via Appen. Beroende på vilken behörighet de andra användarna får, kan de eventuellt se personuppgifter i Appen, vilket inkluderar alla namn, scenarion och inställningar. Om andra användare har åtkomst till systemet ser de även uppdateringar som gjorts i systemet, till exempel ändringar av namn på rum eller scenarion. Installatören eller en annan användare ser bara de foton som laddats upp i Appen om Ägaren ger dem åtkomst till Appen.
  5. Användaren åtar sig att se till att ingen annan än Användaren kan använda sina inloggningsuppgifter. Användaren får inte avslöja lösenordet för någon obehörig person och ska se till att alla dokument som visar användarnamn och lösenord lagras på ett sätt som förhindrar obehörig åtkomst till informationen. Användaren måste omedelbart ändra lösenordet eller meddela Plejd om Användaren misstänker att Användarens inloggningsuppgifter har äventyrats.
  6. Om Plejd misstänker att användarkontot eller inloggningsuppgifterna missbrukas eller om användningen på annat sätt bryter mot Villkoren har Plejd rätt att stänga av Användaren. Plejd har rätt att, oavsett anledning, tilldela Användaren nya inloggningsuppgifter.
  7. Innan Användaren överför Produkten till en ny ägare (till exempel när användaren flyttar eller tar bort användarkontot) ska Användaren radera alla personliga scenarier och inställningar som innehåller personuppgifter som namn på rum och bilder.
  8. Användaren kan när som helst ta bort sitt konto via Appen eller genom att kontakta Plejd.
 5. Immateriella rättigheter

  1. Appen och alla immateriella rättigheter som är förknippade därmed är och kommer alltid att förbli Plejds och dess dotterbolags enda och exklusiva egendom. Användaren har ingen rätt, titel eller intresse i eller till Appen eller de immateriella rättigheter som är förknippade med den, förutom vad som uttryckligen anges i dessa Villkor.
  2. Användaren får använda Plejds varumärken i syfte att marknadsföra att det företag som Användaren representerar är återförsäljare eller installatör av Produkter. Varumärkena ska alltid användas i enlighet med Plejds grafiska profil som visas på Plejds hemsida.
  3. Användaren får inga rättigheter och samtycker till att inte:
   I. kopiera, underlicensiera, bakåtkompilera, leasa, hyra ut eller tilldela Appen eller något innehåll, material eller data som ingår däri, med undantag för Användarens egna data, mätdata eller andra bearbetade data som har samlats in, bearbetats eller exporterats av Användaren som ett resultat av Användarens användning av Appen;
   II. helt eller delvis, modifiera eller skapa derivat av Appen eller något innehåll, material eller data som ingår däri; eller
   III. avslöja resultaten av något riktmärke eller annan prestandatestkörning på Appen till någon tredje part utan Plejds föregående skriftliga medgivande.
  4. I händelse av någon tredjeparts anspråk på att Appen eller Användarens innehav och användning av Appen gör intrång i den tredjepartens immateriella rättigheter, kommer Plejd, och inte Leverantören av distributionsplattformen, att vara ensam ansvarig för utredning, försvar, förlikning och ansvarsfrihet för sådant krav.
 6. Personuppgifter

  1. Plejd är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Användarens personuppgifter som behandlas. Information om Plejds behandling av personuppgifter kan läsas i Plejds Integritetspolicy på Plejds hemsida plejd.com/sv-se/privacy-policy och i Appen.
 7. Underhåll och stöd m.m.

  1. Även om det är Plejds ambition kan vi inte garantera att tillhandahålla Appen utan tekniska störningar. Därför kan vi behöva begränsa åtkomsten till Appen tillfälligt på grund av service, support, säkerhet eller tekniska skäl.
  2. Om det finns några problem med Appen eller om Användaren är missnöjd på något sätt, bör Plejd kontaktas genom de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 1.1. Om Användaren upplever att Appen är felaktig är det viktigt att Plejd informeras så snart som möjligt. Plejd kommer alltid att försöka hitta en lösning på problemet.
  3. Leverantören av distributionsplattformen har ingen förpliktelse att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster med avseende på Appen.
  4. Klagomål angående köpta Produkter eller den installation som erhållits från andra parter än Plejd ska riktas till lämplig installatör eller säljare.
  5. Användaren är fullt ansvarig för att skydda sin tekniska utrustning mot obehörig användning, inklusive användning av lämpligt antivirusprogram och brandvägg.
  6. Vid användning av systemet som installatör får Användaren inte lagra, använda, kopiera eller på annat sätt hantera den masterkod som används för installationen efter att ha tillhandahållit koden till slutkunden.
  7. Plejd kommer att tillhandahålla den version av Appen som är den senaste tillgängliga vid tidpunkten för ingåendet av dessa Villkor. Plejd kommer att tillhandahålla uppdateringar och funktioner när de blir tillgängliga och förse dig med uppdateringar, inklusive säkerhetsuppdateringar, för att hålla Appen i säker och i enlighet med dessa Villkor. I vissa fall måste du vidta åtgärder för att uppdatera Appen. Du kan välja om du vill installera de tillhandahållna uppdateringarna. Men om du bestämmer dig för att inte installera uppdateringarna bör du inte förvänta dig att Appen förblir i enlighet med dessa villkor. Ditt beslut att inte göra uppdateringar som är nödvändiga för att hålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i konformitet, inklusive säkerhetsuppdateringar, kommer att påverka Plejds ansvar för konformitet med de funktioner i Appen eller Produkterna som de relevanta uppdateringarna är tänkta att uppfylla i konformitet.
  8. Utöver ändringar som syftar till att upprätthålla överensstämmelse kommer Plejd under vissa förutsättningar att modifiera Appens funktioner, förutsatt att Plejd har ett giltigt skäl för en sådan ändring. Giltiga skäl kan omfatta fall där ändringen är nödvändig för att anpassa Appen till en ny teknisk miljö, ett ökat antal användare eller andra viktiga operativa skäl. Plejd kommer också att lägga till, ta bort eller begränsa Appens omfattning om vi har andra giltiga skäl, såsom att utveckla och förbättra våra tjänster.
 8. Krav och ansvarsbegränsning

  1. Plejd, och inte Leverantören av distributionsplattformen, är ansvarig för att hantera eventuella anspråk från Användaren eller någon tredjepart som rör Appen eller Användarens innehav eller användning av Appen, detta omfattar men är inte begränsat till:
   I. anspråk på produktansvar;
   II. något påstående om att Appen inte överensstämmer med något tillämpligt juridiskt eller regulatoriskt krav; och
   III. anspråk som uppkommer enligt konsumentskyddslagen eller liknande lagstiftning.
  2. Plejd ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador för den juridiska person som Användaren representerar, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, förlust av goodwill eller missade möjligheter.
  3. För att undanröja eventuella tvivel ska Plejd inte hållas ansvarigt för några anspråk relaterade till Produkten som sådan enligt dessa Villkor.
  4. Plejds ansvar är endast begränsat enligt vad som är tillåtet enligt tillämplig lag eller tvingande konsumentskyddslag i konsumentens bosättningsland där Plejd marknadsför och säljer Produkten.
 9. Löptid, uppsägning och ändringar

  1. Dessa Villkor och avtalet mellan Användaren och Plejd träder i kraft när Användaren installerar Appen och gäller tills vidare så länge Appen används av Användaren.
  2. Plejd förbehåller sig rätten att då och då göra ändringar och tillägg till dessa Villkor. Eventuella ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras i Appen och/eller distribueras via e-post. Ändringar kommer att bli giltiga när Användaren har accepterat Villkoren (genom att använda Appen), eller 30 dagar efter att Plejd har informerat Användaren om ändringarna. Användaren har rätt att avsluta användarkontot (inklusive avinstallation av Appen) med omedelbar avisering när Användaren får kännedom om sådan ändring.
 10. Övrigt

  1. Plejd förbehåller sig rätten att utveckla, utöka, minska eller på annat sätt modifiera Appens design, tekniska specifikationer, system och andra funktioner samt villkoren för dessa.
  2. Användaren är medveten om att Användaren måste följa tillämpliga tredjepartsvillkor vid användning av Appen.
  3. Om någon bestämmelse i dessa villkor ska hållas giltig eller ogenomförbar av någon behörig domstol, myndighet, skiljedomstol eller alternativ tvistlösningsnämnd, kommer resten av den bestämmelsen och alla andra bestämmelser att vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag.
  4. Plejd har rätt att överlåta någon del av sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet mellan Plejd och Användaren utan Användarens föregående samtycke.
  5. Användaren är medveten om att Leverantören av distributionsplattformen kan vara en tredjepartsförmånstagare till Villkoren och, efter Användarens godkännande av Villkoren, kommer Leverantören av distributionsplattformen att ha rätt att genomdriva Villkoren mot Användaren som en tredjepartsförmånstagare till Villkoren.
 11. Tillämplig lag och tvister

  1. Eventuella tvister, kontroverser eller anspråk avseende tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av det allmänna domstolssystemet i Sverige.