hero

Bruksvilkår

Sist oppdatert: 30. november 2022

 1. Generelt

  1. Plejd AB, et selskap stiftet i henhold til svensk lov med registreringsnummer 556790-9477, adresse Krokslätts Fabriker 27A, 431 37 Mölndal, Sverige samt telefonnummeret +46 (0) 10 207 89 01 og e-postadresse info@plejd.com,(«Plejd» eller «vi») leverer Plejd-mobilappen («Appen») via enten Apples eller Googles butikker («leverandør av distribusjonsplattform»).
  2. Appen brukes til å installere, endre innstillinger, styre og overvåke Plejd-produkter («produktet»). Både sluttbrukere av et produkt og installatører, slik som elektrikere, kan registrere seg i og bruke appen.
  3. Bruksvilkårene («vilkårene») er gjeldende når du («brukeren») registrerer en konto og bruker appen, og ved dette aksepterer disse vilkårene og forplikter deg til å overholde dem når du bruker appen. Hvis brukeren representerer en juridisk enhet, godtar brukeren vilkårene både selv og på vegne av en slik juridisk enhet og garanterer at de er autorisert til å godta vilkårene på vegne av den juridiske enheten. Vilkårene vil gjelde i den grad det er tillatt av nasjonale, påkrevde lovverk i landet hvor brukerne bor og Plejd markedsfører og selger produktet.
  4. Ved registrering i appen skal brukeren velge om vedkommende er en sluttbruker eller installatør, og avhengig av valget vil brukeren få tilgang til ulike funksjoner i appen. Når brukeren registrerer seg som installatør i appen, garanterer vedkommende at hen er autorisert og har all nødvendig kompetanse til å installere og utføre service på produktet.
  5. Når brukeren installerer et produkt på vegne av andre, skal brukeren informere sluttbrukeren om produktets funksjoner og gi dem koden for å koble til produktet via appen.
  6. Brukeren erkjenner at vilkårene er inngått mellom Plejd og brukeren – ikke med leverandøren av distribusjonsplattformen. Plejd – ikke leverandøren av distribusjonsplattformen – er eneansvarlig for appen og innholdet i den.
  7. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom brukeren og Plejd, med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt skriftlig.
  8. Nedlasting og bruk av appen er kostnadsfritt.
 2. Brukerkrav m.m.

  1. Brukeren må være seksten (16) år for å registrere en konto og bruke appen. Hvis brukeren er yngre, kan brukeren bare registrere en konto når det er godkjent av brukerens foreldre eller verge. Hvis et barn under seksten (16) år, etter en beskjed fra foreldre/verge eller det på en annen måte oppdages, er registrert med falsk informasjon på nettstedet, vil Plejd avslutte barnets konto og slette dets personopplysninger fra våre systemer.
  2. Brukeren samtykker i å ikke eksperimentere, kopiere, modifisere, tilpasse, dekompilere, demontere, foreta omvendt utvikling på eller på annen måte forsøke å rekonstruere eller indentifisere hvordan produktet eller appen er bygget opp.
  3. Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig at brukeren ikke opptrer på noen av måtene som er nevnt i avsnitt 2.2. Enhver handling beskrevet i avsnitt 2.2 kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for Plejd samt brukerne av systemet og produktet.
  4. Ved å godta disse vilkårene representerer og garanterer brukeren at:
   I. de ikke befinner seg i et land som er underlagt et statlig eksport- eller importforbud i USA, eller som er utpekt av USAs regjering som et «terroriststøttet» land, og at
   II. de ikke står oppført på amerikanske myndigheters liste over forbudte eller begrensede parter.
 3. Retten til å bruke appen

  1. Med disse vilkårene gir Plejd brukeren en verdensomspennende, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å oppfylle, vise og bruke appen på en enhet som brukeren eier eller kontrollerer.
  2. Hvis det oppdages at brukerens bruk av appen er i strid med disse vilkårene, skal brukeren refundere Plejd for alle rimelige kostnader og utgifter knyttet til slik bruk.
 4. Brukerkonto

  1. For å bruke appen må brukeren registrere en brukerkonto ved å oppgi personopplysninger, slik som navn, e-postadresse og passord.
  2. Som installatør kan brukeren bare behandle de personopplysningene som er tilgjengelige i appen og som er nødvendige for installering eller støtte. Brukeren forplikter seg til å behandle de personopplysningene som er tilgjengelige i appen varsomt og diskret.
  3. Brukeren blir eieren av systemet hvis:
   I. vedkommende inviteres av en installatør, som den første til å bruke systemet
   II. vedkommende er ikke en installatør og oppretter systemet.
  4. Som eier kan brukeren invitere og oppheve invitasjonen som gjør det mulig for andre å styre appen. Avhengig av hvilken tilgang som gis til andre brukere, kan de se personopplysninger i appen – deriblant navn, scenarier og innstillinger. Hvis andre brukere har tilgang til systemet, vil de kunne se oppdateringer som er gjort i systemet – for eksempel endringer i navn på rom eller scenarier. Installatøren og andre brukere vil bare se bildene som er lastet opp i appen hvis eieren gir dem tilgang i appen.
  5. Brukeren forplikter seg til å sørge for at ingen andre enn brukeren kan bruke påloggingsinformasjonen. Brukeren skal ikke avsløre passordet til uautoriserte personer og må sørge for at alle dokumenter som viser brukernavn og passord lagres på en måte som forhindrer uautorisert tilgang til informasjonen. Brukeren må umiddelbart endre passordet eller varsle Plejd hvis brukeren mistenker at påloggingsinformasjonen er avslørt.
  6. Hvis Plejd mistenker at brukerkontoen eller påloggingsinformasjonen misbrukes, eller hvis bruken på annen måte bryter vilkårene, har Plejd rett til å suspendere brukeren. Plejd har uavhengig av årsak rett til å tildele brukeren ny påloggingsinformasjon.
  7. Før brukeren overfører produktet til en ny eier (for eksempel når brukeren flytter eller fjerner brukerkontoen), skal vedkommende slette eventuelle personlige scenarier og innstillinger som inneholder personopplysninger (slik som navn på rom og bilder).
  8. Brukeren kan når som helst fjerne kontoen via appen eller ved å kontakte Plejd.
 5. Immaterielle rettigheter

  1. Appen, og alle immaterielle rettigheter knyttet til den, er og vil til enhver tid eksklusivt tilhøre Plejd og deres tilknyttede selskaper. Brukeren har ingen rett eller interesse ovenfor appen eller immaterielle eiendom knyttet til den – så sant dette ikke uttrykkelig angitt i disse vilkårene.
  2. Brukeren kan bruke Plejds varemerker med det formål å fremme at selskapet brukeren representerer er en forhandler eller produktinstallatør. Varemerkene skal til enhver tid brukes i samsvar med Plejds grafiske håndbok, som er tilgjengelig på Plejds nettsted.
  3. Brukeren får ingen rettigheter og godtar å ikke:
   I. kopiere, underlisensere, foreta omvendt utvikling av, lease, leie ut eller tildele appen og innhold, materiale eller data som er inkludert i den – med unntak av brukerens egne data, måledata eller andre behandlede data som er samlet inn, behandlet eller eksportert av brukeren ved bruk av appen
   II. helt eller delvis distribuere, endre eller lage avledet materiale av appen samt innhold, materiale eller data appen inneholder
   III. uten Plejds skriftlige forhåndssamtykke avsløre resultatene av enhver referansetest eller annen ytelsestest som kjøres på appen, til en tredjepart
  4. Ved krav fra tredjeparter om at appen eller brukerens besittelse og bruk krenker tredjepartens immaterielle rettigheter, vil Plejd – ikke leverandøren av distribusjonsplattformen – alene være ansvarlig for å granske, forsvare seg mot, gjøre opp for og avvise et slikt krav.
 6. Personopplysninger

  1. Plejd er behandlingsansvarlig for behandlingen av brukerens personopplysninger i appen. Informasjon om Plejds behandling av personopplysninger finner du i Plejds personvernerklæring, som er tilgjengelig på Plejds nettsted plejd.com/nb-no/privacy-policy og appen.
 7. Vedlikehold og brukerstøtte m.m.

  1. Selv om det er Plejds ambisjon å levere appen uten tekniske feil, kan vi ikke garantere dette. Det kan derfor hende at vi må begrense tilgangen til appen midlertidig grunnet service, brukerstøtte, sikkerhet eller av tekniske årsaker.
  2. Hvis det oppstår problemer med appen eller hvis brukeren på noen måte er misfornøyd, skal Plejd kontaktes via kontaktinformasjon angitt i avsnitt 1.1. Hvis brukeren opplever at appen inneholder feil, skal Plejd informeres om dette så snart som mulig. Plejd vil alltid forsøke å finne en løsning på problemet.
  3. Leverandøren av distribusjonsplattformen har ingen forpliktelse til å levere vedlikeholds- og støttetjenester for appen.
  4. Klager vedrørende kjøpte produkter eller installeringer innhentet fra andre parter enn Plejd, skal rettes til riktig installatør eller selger.
  5. Brukeren er alene ansvarlig for å beskytte sitt tekniske utstyr mot uautorisert bruk, deriblant å bruke en formålstjenlig antivirusprogramvare og brannmur.
  6. Når brukeren bruker systemet som installatør, har vedkommende ikke lov til å lagre, bruke, kopiere eller på annen måte håndtere hovedkoden som brukes til installeringen, etter å ha gitt koden til sluttkunden.
  7. Plejd vil levere den nyeste versjonen av appen, som er tilgjengelig på tidspunktet for inngåelsen av disse vilkårene. Plejd skal levere oppdateringer, funksjoner og sikkerhetsoppdateringer når de blir tilgjengelige, for å holde appen trygg og i samsvar med disse vilkårene. I noen tilfeller må du iverksette tiltak for å oppdatere appen. Du kan selv velge om du vil installere oppdateringene du får tilgang til. Hvis du imidlertid bestemmer deg for ikke å installere oppdateringene, kan du ikke forvente at appen fungerer i samsvar med disse vilkårene. En beslutning om ikke å installere oppdateringer eller sikkerhetsoppdateringer som er nødvendige for å holde det digitale innholdet eller den digitale tjenesten i samsvar med vilkårene, vil påvirke Plejds ansvar for samsvar med funksjonene i appen eller produktene de relevante oppdateringene skal opprettholde samsvaret for.
  8. I tillegg til endringer som utføres for å opprettholde samsvaret, vil Plejd under visse forhold endre funksjonene i appen – forutsatt at Plejd har en gyldig grunn for en slik endring. Gyldige grunner kan omfatte tilfeller der endringen er nødvendig for å tilpasse appen til et nytt teknisk miljø, et økt antall brukere eller andre viktige driftsårsaker. Plejd kan også legge til, fjerne eller endre omfanget av appen av andre gyldige grunner, slik som utvikling og utbedring av tjenestene våre.
 8. Krav og ansvarsbegrensninger

  1. Plejd – ikke leverandøren av distribusjonsplattformen – er ansvarlig for å håndtere eventuelle krav fra brukeren og tredjeparter, som er tilknyttet appen samt brukerens besittelse eller bruk av den. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:
   I. krav som vedrører produktansvar
   II. krav som vedrører at appen ikke overholder gjeldende juridiske eller forskriftsmessige krav
   III. krav som oppstår fra forbrukerlovgivningen eller lignende lovgivning.
  2. Plejd skal ikke holdes ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader på den juridiske enheten som brukeren representerer påføres, inkludert men ikke begrenset til tap av fortjeneste, tap av velvilje eller tapte muligheter.
  3. For å unngå enhver tvil, skal ikke Plejd holdes ansvarlig for eventuelle krav knyttet til produktet under disse vilkårene.
  4. Plejds ansvar er bare begrenset etter gjeldende lov eller påkrevd forbrukerlovgivning i forbrukerens bostedsland, der Plejd markedsfører og selger produktet.
 9. Varighet, oppsigelse og endringer

  1. Disse vilkårene og avtalen mellom brukeren og Plejd trer i kraft når brukeren installerer appen og vil være i kraft så lenge appen brukes av brukeren.
  2. Plejd forbeholder seg retten til å fra tid til annen foreta endringer og rettelser i disse vilkårene. Eventuelle endringer i vilkårene blir delt i appen og/eller sendt via e-postmeldinger. Endringer er gyldige når brukeren har akseptert vilkårene (ved å bruke appen) eller 30 dager etter at Plejd har informert brukeren om endringene. Brukeren har med umiddelbar virkning rett til å avslutte brukerkontoen (inkludert å avinstallere appen) når brukeren blir gjort oppmerksom på en slik endring.
 10. Diverse

  1. Plejd forbeholder seg retten til å utvikle, utvide, redusere eller på annen måte endre appens utforming, tekniske spesifikasjoner, systemer og andre funksjoner samt de tilhørende vilkårene.
  2. Brukeren erkjenner at brukeren må overholde gjeldende avtalevilkår fra tredjeparter når hen bruker appen.
  3. Hvis bestemmelser i disse vilkårene gjøres ugyldige eller ikke kan håndheves av en kompetent domstol, myndighet, voldgiftsrett eller alternativ tvisteløsningsnemnd, vil det gjenværende av bestemmelsen og alle andre bestemmelser forbli gyldige, og de skal håndheves i den grad det er tillatt ved gjeldende lov.
  4. Plejd har rett til å overdra alle rettigheter og forpliktelser i avtalen mellom Plejd og brukeren, uten brukerens forutgående samtykke.
  5. Brukeren erkjenner at leverandøren av distribusjonsplattformen kan være en begunstiget tredjepart av vilkårene, og etter brukerens aksept av vilkårene vil leverandøren av distribusjonsplattformen ha rett til å håndheve vilkårene mot brukeren som en begunstiget tredjepart i forhold til vilkårene.
 11. Gjeldende lov og tvister

  1. Enhver tvist, kontrovers eller krav vedrørende tolkningen eller anvendelsen av disse vilkårene skal styres av og tolkes i samsvar med svensk lov og avgjøres av det offentlige rettssystemet i Sverige.